Herinrichting Sallandsestraat in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Herinrichting Sallandsestraat te Hardenberg'.

De Sallandsestraat wordt vanaf de Stationsstraat tot aan de Admiraal Helfrichstraat voorzien van een separaat regenwaterriool. Deze wordt aangesloten op het eerder aangelegde regenwaterriool in de Stationsstraat en de Witte de Withstraat. Hierdoor wordt er weer een deel van de regenwaterstructuur gerealiseerd.

Vanwege aspecten rondom aanpak van communicatie en de ligging binnen het Masterplan Centrum Hardenberg is er gekozen voor een geïntegreerd contract (UAV-GC).

Omschrijving
Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

  • circa 2.000 m2 opnemen elementen verharding;
  • circa 500 m opnemen (trottoir)banden;
  • circa 2.000 m2 aanbrengen elementenverharding;
  • circa 500 m aanbrengen rijwielpad- en opsluitbanden;
  • circa 200 m IT riool aanbrengen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een UAV-GC contract, waarbij de gunning geschiedt op basis van EMVI.

Planning
De planning is als volgt:

2 tot en met 16 april 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.

17 tot en met 23 april 2015:
Beoordeling en controle aanmeldingen op geschiktheid.

28 april 2015:
Eventuele loting om 08.30 uur in het gemeentehuis in Hardenberg.

29 april 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

16 juni 2015:
Indienen inschrijvingen.

25 juni 2015:
Presentatie kwaliteitsscores en inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 16 april 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 28 april 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 29 april 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden door ons op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld. Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen twee jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

  • Ervaring met UAV-GC, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van twee afgeronde projecten, met een minimale omvang van € 100.000.
  • Ervaring met twee projecten in binnenstedelijk gebied (aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project met een minimale omvang van € 100.000).
  • Ervaring met omgevingsmanagement in twee projecten in binnenstedelijk gebied (voor een project met een minimale omvang van € 100.000), waarbij ON volledig verantwoordelijk is voor de afstemming ten aanzien van de uitvoering van haar werkzaamheden met de omgeving. Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is. Aan te tonen met een tevredenheidsverklaring specifiek met betrekking tot genoemde omgevingsmanagement van de opdrachtgever voor een afgerond project.

U kunt de gevraagde bewijsstukken meesturen door middel van het digitale aanmeldformulier, of los sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.