Herinrichting parkeerplaats Zacharias Tijllaan in Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'herinrichting parkeerplaats Zacharias Tijllaan in Dedemsvaart'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Opruimen van bestaande verharding (kunststof raster).
 • Grondwerk (onder andere grondverbetering).
 • Leggen van een infiltratiebuis voor hemelwater.
 • Aanbrengen van fundering.
 • Aanbrengen van elementenverharding.
 • Groenwerkzaamheden.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium BPKV.

Planning
De planning is als volgt;

 • 15 februari 2018 tot en met 1 maart 2018: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 5 en 6 maart 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 7 maart 2018 om 8.30 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg;
 • 7 maart 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 23 maart 2018: indienen Plannen van aanpak (BPKV).
 • 29 maart 2018: indienen inschrijvingen en bekendmaking uitslag.
 • 8 juni 2018: uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 maart 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 7 maart 2018.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 7 maart 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeel op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten.

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract in hoofdaanneming, grond- en bestratingswerkzaamheden, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 100.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract met BPKV-criteria, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 100.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven;
  - weekmarkt en/of evenementen;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Belangrijk

 • In het invulmodel (Excel, 12 kB) vult u in welke tevredenheidsverklaring betrekking heeft op welk aspect. Dit bestand dient u in zowel .xls- als .pdf-format aan te leveren. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

U kunt de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering per e-mail versturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.