Herinrichting Lage Gaardenstraat en Piet Heinstraat in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Herinrichting Lage Gaardenstraat en Piet Heinstraat te Hardenberg'.

Vanwege aspecten rondom aanpak van communicatie en de ligging binnen het Masterplan Centrum Hardenberg is er voor een geïntegreerd contract (UAV-GC) gekozen.

Het werk bestaat voornamelijk uit het:

 • Circa 6.500 m2 opnemen elementen verharding.
 • Circa 3.000 m opnemen (trottoir)banden.
 • Circa 4.500 m2 aanbrengen elementenverharding.
 • Circa 3.400 m aanbrengen rijwielpad-, trottoir- en opsluitbanden.
 • Circa 1.200 m hoofd- riool aanbrengen.
 • Circa 2.000 ton asfalt aanbrengen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een UAV-GC contract, waarbij de gunning geschied op basis van EMVI.

Planning
De planning is als volgt:

11 tot en met 25 mei 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.

26 tot en met 29 mei 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

1 juni 2015:
Eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.

2 juni 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

6 juli 2015:
Indienen inschrijvingen.

14 juli 2015:
Presentatie kwaliteitsscores en inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 mei 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 1 juni 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 2 juni 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld:

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar in hoofdaanneming ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met UAV-GC, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van twee afgeronde projecten, met een minimale omvang van € 200.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in twee projecten in binnenstedelijk gebied (voor een project met een minimale omvang van € 200.000), waarbij ON volledig verantwoordelijk is voor de afstemming ten aanzien van de uitvoering van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven;
  - weekmarkt en/of evenementen;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;

Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op; enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. In het Excel-bestand (12,6 kB) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking geeft.

Wij vragen u de gevraagde bewijsstukken te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.