Herinrichting Bastingplein in Bergentheim

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de realisatie van het werk Herinrichting Bastingplein in Bergentheim met bijkomende werken.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Uitvoeren van het werk conform het Plan van Aanpak; 
 • Verplaatsen van de bushalte van de Dorpsstraat naar de Stationsweg; 
 • Uitvoeren van grondwerk; 
 • Aanleg van een IT riool diameter 400 mm; 
 • Aanleg van Permeoblokken (infiltratiegoten); 
 • Aanleg van een fundering van schots graniet ten behoeve van infiltratie; 
 • Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen en gebakken straatstenen; 
 • Leveren en aanbrengen van betonstraatstenen; 
 • Leveren en aanbrengen boomplantvakken; 
 • Aanbrengen ter beschikking te stellen bomen; 
 • Leveren en aanbrengen openbare verlichting en divers straatmeubilair; 
 • Bijkomende werkzaamheden. 

De aanbesteding vindt plaats op basis van:

 • Bestek conform de RAW Standaard 2015;
 • Het gunningscriterium is de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).  

Planning onder voorbehoud: 

 • 5 t/m 18 november 2018 vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg;
 • 19 en 20 november 2018 beoordeling en controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 21 november 2018 eventuele loting om 11.00 uur in het gemeentehuis te Hardenberg;
 • 21 november 2018 versturen aanbestedingsstukken;
 • 30 november 2018 nota van inlichtingen;
 • 21 december 2018 indienen plan van aanpak en prijs;
 • 9 januari 2019 aanbesteding gemeentehuis Hardenberg;

Aanmelden
Bij deze aanbesteding wordt op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten hebben hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 18 november 2018 online aanmelden.

De aanmeldingen zullen eerst worden beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vind deze plaats op 21 november 2018. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, 21 november 2018 gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Het project Bastingplein is een burgerinitiatief en is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere een werkgroep. Aan het huidige draagvlak met alle stakeholders, waaronder de plaatselijke middenstand, wordt veel waarde gehecht.

Planning en fasering zijn een belangrijk onderdeel voor dit project.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, met bovengenoemde werkzaamheden, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 750.000,=;
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met planning/ fasering, bereikbaarheid en omgevingsmanagement aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 750.000,=. 

Enkel de tekst “planning/ fasering, bereikbaarheid en omgevingsmanagement” in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet onderbouwd te zijn.
Onder “omgeving” verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd;
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen wordt de aanmelding terzijde gelegd;
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen dan volstaat één referentie.
 • In het Excel-bestand (12,2 kB) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-format aanleveren.

Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal dan kunt u deze mailen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.