Groot onderhoud wegen 2019 in Ommen en Hardenberg

De gemeente Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Groot onderhoud wegen 2019 in Ommen en Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Circa 4000 ton uitvullingen en tussenlagen;
 • Circa 3000 ton SMA;
 • Circa 700 ton tijdelijke deklagen;
 • Circa 200 ton DGD (dunne geluidsreducerende deklagen);
 • Circa 52000 m2 oppervlakte behandeling;
 • Circa 16000 m2 herstraten;
 • Circa 1300 m2 aanbrengen betonverharding in rijbanen;
 • Circa 5300 m2 aanbrengen asfaltwapening.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 6 februari tot en met 1 maart 2019: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen.
 • 4 tot en met 6 maart 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 7 maart 2019 om 08.30 uur: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 7 maart 2019: versturen aanbestedingsstukken.
 • 28 maart 2019: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 24 juli 2019: uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 maart 2019 online aanmelden. 

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 7 maart 2019 om 08.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag/contractstukken op 7 maart 2019 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 600.000.

Hieronder verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:

 • openbaar vervoersbedrijven;
 • weekmarkt en/of evenementen;
 • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
 • werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: alleen de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. U dient één en ander concreet te onderbouwen.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  Contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.
 • In het Excel-bestand kunt u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u aan te leveren in zowel .xls- als .pdf-format.

Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Met uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.