Groenonderhoud op bedrijvenpark Haardijk in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor het groenonderhoud op bedrijvenpark Haardijk te Hardenberg. Het bedrijvenpark Haardijk is ontwikkeld vanaf 2002 en beslaat een oppervlak van ruim 53 hectare.

De op het bedrijvenpark gevestigde ondernemers hebben zich verenigd in de Coöperatie Parkmanagement Haardijk die voor onder andere het beheer van het openbaar groen de Stichting Parkmanagement Haardijk hebben opgericht.

De gemeente werkt in deze aanbesteding nauw samen met de stichting en heeft een aantal taken ten aanzien van deze procedure en ten aanzien van de directievoering en toezicht op het groenonderhoud uitbesteed aan de stichting.

Scope van de opdracht:

 • Onkruidbeheersing op verhardingen: circa 6,5 hectare
 • Onderhoud gazons: circa 3,3 hectare
 • Onderhoud ruw gras (maaien en ruimen): circa 8,3 hectare
 • Onderhoud (bodembedekkende) heesterbeplantingen: circa 1,4 hectare
 • Onderhoud hagen: circa 1924 meter
 • Onderhoud bomen:circa 549 stuks
 • Onderhoud bosplantsoen: circa 0,7 hectare

De scope bevat alle noodzakelijke onderhouds- en verzorgingsmaatregelen, inclusief periodiek noodzakelijke onderhouds- en begeleidingssnoei.

Minimumeis kwaliteitsniveau: B (Kwaliteitscatalogus CROW)

Minimumeis social return on investment: 5% loonsom

Periode: 2 jaar vast plus 2 jaar optioneel.

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium beste prijs kwaliteit verhouding.
 • Contractduur vast 2 jaar met verlengingsoptie van 2 jaar.
 • Het plafondbedrag bedraagt € 50.0000 exclusief btw per jaar voor de periode 2018 tot en met 2021.

Planning onder voorbehoud:

 • Start procedure (publicatie): maandag 23 oktober 2017
 • Uiterste datum aanmelding gegadigden: maandag 6 november 2017
 • Beoordeling aanmeldingen: dinsdag 7 november 2017
 • Eventuele loting: woensdag 8 november 2017
 • Verzenden offerte aanvraag gelijktijdig aan alle deelnemers: 16 november 2017
 • Verzenden eventuele nota van inlichtingen: uiterlijk 4 december 2017
 • Indienen offertes: 14 december 2017

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de sector groot groen/hovenierswerk in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De aanbestedende dienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met maandag 6 november 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op woensdag 8 november 2017 in het gemeentehuis in Hardenberg.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven op woensdag 16 november 2017 de offerte-aanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Geschiktheidseis 1
Gegadigde dient ervaring te hebben met vergelijkbare opdrachten en dit bij de aanmelding aan te tonen met met een referentie betreffende een in de afgelopen drie jaar uitgevoerd meerjarig groenonderhoudscontract met een jaaromzet van tenminste € 30.000.

De volgende gegevens dienen te worden vermeld: opdrachtgever (naam, adres en contactgegevens), soort overeenkomst, aanvangsdatum en einddatum, opdrachtsom, scope, een door de opdrachtgever ondertekende en gedateerde tevredenheidsverklaring.

Aanmeldingen die niet volledig zijn, of op één of meer van de gevraagde ervaringseisen onvoldoende scoren, worden terzijde gelegd.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.