Bestek RIO2016 – 01 Gemaal en persleiding Hoogenweg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het bestek 'RIO2016 - 01 Gemaal en persleiding Hoogenweg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

a. Verwijderen bestaande pompput en overstortput
b. Plaatsen nieuwe pompput en nieuwe overstortput
c. Verplaatsen pompen van te verwijderen pompput naar nieuwe pompput
d. Verplaatsen bestaande besturingskast naar nieuwe locatie pompput
e. Verlengen bestaande rioolleiding, ca 123 m. 
f. Aanleggen persleiding, ca 2460 m
g. Uitvoeren gestuurde boringen, waaronder een boring onder het kanaal Almelo – De Haandrik met een lengte van ca 85 m
h. Uitvoeren bijbehorend grondwerk
i. Uitvoeren bijkomende werkzaamheden

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 21-12-2016 t/m 12-01-2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst.
 • 13-01-2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 16-01-2017: eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg en versturen aanbestedingsstukken.
 • 09-02-2017: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 10-02-2017: voorlopige gunning.
 • 20-02-2017: definitieve gunning.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met donderdag 12 januari 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 16 januari 2017.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 16 januari 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, aanleg persleiding en plaatsen gemaal, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 210.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 210.000. Onder omgevingsmanagement wordt afstemming verstaan met bijvoorbeeld:
  - Openbaar vervoersbedrijven;
  - Weekmarkt en/of evenementen;
  - Bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - Werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Eén en ander dient aangetoond te worden met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: Enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In het Excel-bestand (12,5 kB) kunt u invullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u in zowel .xls als .pdf-format aan te leveren.
Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen in aanmerking voor loting. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.