Fietspad Industrieweg Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Fietspad Industrieweg Dedemsvaart'.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg betonnen fietspad ca. 1.200m2.
 • Aanleg bestrating: ca. 200m2.
 • Opnemen asfaltverharding: ca. 20m2.
 • Aanleg openbare verlichting: ca. 10 stuks.
 • Aanleg keerwanden: ca. 10 m.
 • Aanleg openbaar groen 400m2.
 • Omgevingsmanagement.
 • Uitvoeren verkeersmaatregelen.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een standaard RAW bestek.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • Oplevering 16 december 2016

Planning
Planning aanbestedingsprocedure onder voorbehoud:

 • 26 augustus tot en met 9 september 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 12 september 2016: beoordeling  c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 14 september 2016: om 13.00 uur eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • 23 september 2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • 5 oktober 2016: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier  bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 9 september 2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 14 september om 13.00 uur . De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 23 september gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met aanleg van betonnen fietspad, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 100.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 100.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:

  • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  • werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  • huisvuilophaaldienst
  • onderhoudsdiensten  Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op; enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende, een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.