Evaluatie en actualisatie parkeerbeleid centrum Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor een evaluatie en actualisatie van het parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg.

In het coalitieprogramma 2018-2022 is opgenomen om samen met de middenstand een onderzoek te doen naar het functioneren van het betaald parkeren in het centrum van Hardenberg. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de effecten van het betaald parkeren op het bezoek van het centrum, hoe het parkeerssysteem beleefd wordt, welke andere vormen/optimalisaties van het betaald parkeren bestaan en wat de effecten van afschaffing van het betaald parkeren zouden zijn op bijvoorbeeld de verkeerscirculatie en de parkeerdruk.

Het college wil de evaluatie en actualisatie van het parkeerbeleid centrum Hardenberg breder oppakken dan alleen een evaluatie van het betaald parkeren. Keuzes die gemaakt worden in het kader van het betaald parkeren hebben namelijk effect op het functioneren van het vergunninghoudersparkeren en de parkeerroutering. Daarbij spelen in de vergunninghouderszones en rondom de parkeerroutering ook separate vragen die onderzocht moeten worden. De evaluatie en actualisatie van het parkeerbeleid centrum Hardenberg bestaat dan ook uit deze drie onderdelen:

 • Evaluatie betaald parkeren;
 • Evaluatie vergunninghoudersparkeren;
 • Evaluatie parkeerroutering en verkeerscirculatie.

Voorafgaand aan de evaluatie en de actualisatie van het parkeerbeleid dient een projectplan opgesteld te worden en een inventarisatie plaats te vinden. Deze inventarisatie dient in ieder geval te bestaan uit een consumentenonderzoek, een bewonersonderzoek en een parkeeronderzoek. Het is aan het adviesbureau om te bepalen of er naast deze onderzoeken meer informatie verkregen moet worden om het verdere onderzoek mee in te gaan. Daarnaast is het juist betrekken van de stakeholders en het voeren van een goed participatietraject van groot belang voor de opdracht.

De aanbesteding vindt plaats op basis van EMVI (Beste Prijs Kwaliteits Verhouding).

Planning onder voorbehoud:

 • 13 t/m 24 maart 2019 vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg;
 • 25 t/m 26 maart 2019 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 27 maart 2019 eventuele loting;
 • 27 maart 2019 versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.
Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 24 maart 2019 online aanmelden.

De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Indien twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot komen in aanmerking voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven, 27 maart 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande eis door ons beoordeeld.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1:
  Ervaring met de uitvoering van een parkeeronderzoek met een vergelijkbare kern (winkelgebied, toerisme), aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 40.000, --.

Belangrijk

 • Van de referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm;
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.