Vooraankondiging offerteaanvraag doorrekenen drukriolering buitengebied gemeente Hardenberg en Ommen

De gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen hebben een uitgebreid drukrioleringstelsel in het buitengebied met gezamenlijk ongeveer 600 kilometer drukriolering en 2500 minigemaaltjes. Het functioneren van het stelsel is de laatste jaren onder druk komen te staan. Om maatregelen te kunnen nemen, is meer inzicht in het hydraulisch functioneren van het stelsel noodzakelijk.

In de huidig GRP'n van Hardenberg en Ommen is aangegeven dat HWA in het buitengebied van beide gemeentes moet worden afgekoppeld. 

Het regenwater dat op de drukriolering is aangesloten, levert knelpunten op. Omdat het ontworpen is op alleen afvoer van vuilwater. Het gevolg van aangesloten hemelwater is:

 • Niet-duurzame bedrijfsvoering van de afvalwaterzuivering.
 • Niet-duurzame bedrijfsvoering door onnodig verbruik van energie door de minigemaaltjes en opvoergemalen.
 • Klachten van burgers omdat afvalwater niet afgevoerd kan worden vanwege pompstoringen.
 • Hoge onderhouds- en vervangingskosten door snellere slijtage van pompen

De genoemde gevolgen nemen door klimaatverandering toe.

Daarnaast kunnen er ook knelpunten zijn omdat de lay-out van het systeem op een aantal punten niet optimaal is. Om dit te kunnen bepalen, willen we het gehele systeem hydraulisch laten doorrekenen. Op basis van deze doorrekening bepalen we of er nog optimalisaties nodig zijn aan het systeem.

Doelstelling

Na afloop van het project is inzichtelijk of de lay-out van het systeem correct is, en welke optimalisaties eventueel nodig zijn.

Hoe dit doel te bereiken?

Aan de hand van een hydraulisch model van het huidig drukrioolsysteem wordt het theoretisch functioneren gecontroleerd (is het ontwerp goed?) en vergeleken met het werkelijk functioneren zodat optimalisatiemaatregelen kunnen worden bepaald.

Verwachtte werkzaamheden

1 Basisdata verzamelen en opbouwen model, bestaande uit onder andere:

 • Analyse van de beschikbare data en inventariseren welke data ontbreekt. Een eerste analyse (kwaliteit en kwantiteit) is uitgevoerd van de data waarvan wordt verwacht dat die nodig is voor het opbouwen en runnen van het hydraulisch model.
 • Identificeren van bemalingsgebieden. In overleg met gemeente en Remondis (onderhoudscontract drukriolering buitengebied) de volgorde van doorrekenen bepalen.
 • Strategie bepalen hoe ontbrekende data aan te vullen.
 • Verzamelen en aanvullen ontbrekende data in database.
 • Opbouwen hydraulisch model op basis van database data.
 • Aanvullen/corrigeren hydraulisch model daar waar database data onvoldoende/foutief blijkt te zijn.

2 Gefaseerd doorrekenen drukriolering en bepalen maatregelen, bestaand uit bijvoorbeeld de volgende stappen:

 • Opstellen 'gekalibreerd' hydraulisch model van de huidig situatie, zonder hemelwater = huidig DWA-model. Kalibreren aan de hand van dwa-aanpasssen op basis van gemeten stroomverbruik tijdens droogweer.
 • Bepalen maatregelen om huidig DWA-model te optimaliseren.
 • Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot hemelwater op de drukriolering: hydraulisch model huidig situatie met toevoeging van hemelwater (oppervlak) = huidig hwa/dwa-model. Een mogelijke aanpak is het toevoegen aangesloten oppervlak op basis van beschikbaar gemeten (bepaald) stroomverbruik tijdens bui.
 • Bepalen set aan optimalisatiemaatregelen op basis van huidig hwa/dwa-model met bijbehorende effectiviteit (rangschikking). Maatregelen bestaan uit systeemoptimalisaties en afkoppeloptimalisaties.

Aanmelden

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier (4) bedrijven in de gelegenheid gesteld om mee te doen met de aanbesteding. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee (2) partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst getoetst op geschiktheid. Bij meer dan 2 aanmeldingen vindt een loting plaats onder de niet voorgeselecteerde bedrijven. De offerteaanvraag inclusief bijlagen wordt in week 35 gelijktijdig aan geselecteerde bedrijven toegestuurd.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen / selectiecriteria

De selectie van geschikte bedrijven voor de twee openstaande plaatsen vindt plaats op basis van de onderstaande criteria.

 • Ervaring met het opbouwen van een hydraulisch model van een drukrioleringsysteem met data uit verschillende bronnen, en het doorrekenen van een dergelijk systeem. De ervaring moet opgedaan zijn in de afgelopen 3 jaar en moet een afgerond project betreffen.
  - Minimale opdrachtwaarde € 15.000
  - Tevredenheidsverklaring opdrachtgever is vereist.
 • In staat zijn om medio oktober 2019 met uitvoering van de opdracht te starten. Het overgrote deel van de gegevens met betrekking tot de minigemaaltjes zijn eind 2019 beschikbaar. In de loop van 2020 komen de overige gegevens beschikbaar. De verwachting is dat eind 2020 het project is afgerond, waarbij alle bemalingsgebiedjes zijn doorgerekend en optimalisatiemaatregelen zijn bepaald.

Belangrijk

 • Bij de referenties dient u een contactpersoon van de opdrachtgever met contactgegevens te vermelden. Opdrachtgever houdt het recht voor de opdrachtgever zonder tussenkomst van het bedrijf te benaderen.
 • De omschrijving dient de volgende informatie te bevatten:
  - projectnaam;
  - contactpersoon en contactgegevens;
  - financiële omvang;
  - uitvoeringsperiode;
  - contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen (werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaren, het betreft afgerond project met een minimale opdrachtwaarde van € 15.000), kan de aanmelding terzijde worden gelegd.
 • Wanneer één referentieopdracht voldoet aan alle eisen, dan volstaat één referentie. Als u meer referenties nodig heeft om te voldoen aan een eis, is dat toegestaan.
 • Als u niet voldoet aan een eis, dient u aan te geven waarom u toch deze referentie heeft opgenomen (bijvoorbeeld groot complex, maar met kortere uitvoeringsperiode).

Planning onder voorbehoud

 • Van 19 juli tot en met 23 augustus 2019: vooraankondiging website.
 • 23 augustus 2019: sluitingsdatum aanmeldingen.
 • Week 35: toetsen aanmeldingen op geschiktheid.
 • Week 35: eventuele loting.
 • 30 augustus 2019: versturen offerteaanvraag.
 • Medio oktober 2019: start werkzaamheden.

Het overgrote deel van de gegevens met betrekking tot de minigemaaltjes zijn eind 2019 beschikbaar. In de loop van 2020 komen de overige gegevens beschikbaar. De verwachting is dat eind 2020 het project is afgerond, waarbij alle bemalingsgebiedjes zijn doorgerekend en optimalisatiemaatregelen zijn bepaald.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, neem dan gerust contact op met Inkoop via het e-mailadres: bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.