Bouwteam Ziekenhuisomgeving in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het selecteren van een bouwteampartner voor uitvoering van het project ‘Ziekenhuisomgeving’ in Hardenberg.

Het werk bestaat uit:

 • Het (her)inrichten van terreinrichting rondom nieuwe en bestaande panden.
 • Het aanleggen van toegangswegen, fietsvoorzieningen en parkeervoorzieningen op het terrein.
 • Het aanleggen van riolering en waterhuishoudingsvoorzieningen.
 • Het bouw- en woonrijp maken van een terreindeel.
 • De aanbesteding vindt plaats op basis van het EMVI criterium beste prijs kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 4 tot en met 18 juli 2019: vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • Week 30/31: controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • Week 32, 8 augustus 2019: bekendmaking en afwijzing gegadigden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier (4) bedrijven in de gelegenheid gesteld om mee te doen met de aanbesteding. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee (2) partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor uiterlijk donderdag 18 juli 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst getoetst op geschiktheid. Na vaststelling van de geselecteerde bedrijven wordt de offerteaanvraag (inclusief bijlagen) in week 34 gelijktijdig toegestuurd.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen / selectiecriteria
De selectie van geschikte inschrijvers voor de twee openstaande plaatsen vindt plaats op basis van de onderstaande criteria.

 • Technische geschiktheid

Kerncompetentie 1: aanbrengen elementenverhardingsconstructies.
In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum van aanmelding minimaal één naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en afgerond project waarin ten minste  1000 m2 elementenverharding is aangelegd. Aan te tonen middels referentieproject.

K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

Kerncompetentie 2: aanbrengen asfaltverhardingen
In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum van aanmelding minimaal één naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en afgerond project waarin ten minste 500 ton asfalt in verharding(en) is verwerkt. Aan te tonen middels referentieproject.

K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

Kerncompetentie 3: aanleggen riool-hoofdleidingen
In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum van aanmelding minimaal één naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en afgerond project waarin ten minste 250 strekkende meter hoofdriool is gerealiseerd. Aan te tonen middels referentieproject.

K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

 • Bouwteam- geschiktheid

Kerncompetentie 4: afgerond bouwteamproject op het gebied van binnenstedelijke inrichting
In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum voor aanmelding een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde en afgeronde bouwteamproject op het gebied van binnenstedelijke inrichting met een opdrachtwaarde van minimaal € 200.000 exclusief btw. Vereiste kenmerken: 

- Gemeentelijke overheid als opdrachtgever.
- Uitvoering / uitvoeringscontract op basis van de UAV2012.

K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

 • ISO9001-2015 certificering

In bezit van geldig certificaat

K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

 • VCA** certificering

In bezit van geldig certificaat

K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

De selectie van twee inschrijvers voor de openstaande plaatsen uit de aanmeldingen die voldoen aan alle eisen, geschiedt op basis van loting.

Benodigde documenten
De volgende kwalitatieve documenten dienen onderdeel te zijn van de aanmelding:

 • Certificeringen ISO9001-2015 en VCA**
  Zie webformulier en webomgeving. Gedateerde en gewaarmerkte kopieën van de certificaten of, in geval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het certificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
 • Referentieprojecten kerncompetenties
  Per kerncompetentie aan te tonen door middel van een of meerdere referentieopdracht(en).

Een referentieproject mag worden gebruikt voor meerdere kerncompetenties.

U mag gebruik maken van de expertise van derden om te voldoen aan een kerncompetentie, mits u aantoont dat u deze expertise ook daadwerkelijk inzet ten behoeve van onderhavige opdracht. 

De beschrijving van de referentieprojecten dient (per referentie) plaats te vinden op maximaal 1 pagina A4 (lettertype arial, minimale grootte 10,5, bij een regelafstand van 1,15), exclusief bewijsstukken.

De referentieprojecten dienen zodanig omschreven te zijn dat de eisen één op één te herleiden zijn uit de teksten. Verwijzingen naar andere documenten of internetadressen zijn niet toegestaan.

Aanmeldingsproducten
Samengevat dient de aanmelding te bestaan uit de volgende documenten:

1. Algemene en juridische Inschrijvingsproducten
a. bewijsstukken, certificaten en vereisten
2. Kwalitatieve documenten
a. documenten ter aantoning technische bekwaamheid 
b. referentiedocumenten met bewijsstukken 

Indienen van de stukken
De aanmelding moet via het online formulier worden ingediend. De genoemde eindtermijnen in de planning zijn fatale termijnen. Alle gegevens en documenten moet u uploaden in PDF-formaat. Let op dat de maximale grootte van deze documenten samen niet meer is dan 10 MB. 

Conformiteit van de aanmeldingen

 • Conformiteitstoets
  Aanmeldingen worden getoetst op conformiteit. Deze conformiteitstoets omvat een toets op de vorm, volledigheid en geldigheid van de aanmelding. Volledigheid van de aanmelding betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden ook feitelijk en compleet worden overlegd. De geldigheid van de aanmelding doelt erop dat de ingediende stukken (waar gevraagd) rechtsgeldig zijn ondertekend, voor de bepaalde datums en fatale termijnen zijn aangeleverd en voldoen aan de (vorm)eisen die eraan zijn gesteld.
 • Loting
  Nadat de conformiteitstoets heeft plaatsgevonden wordt middels loting bepaald welke twee bedrijven (met een aanmelding die voldoet aan alle eisen en volledig en conform is) zullen worden uitgenodigd een inschrijving te doen in de aansluitende meervoudig onderhandse aanbesteding.

Belangrijk

 • Bij elke referentie dient een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Naam en adresgegevens opdrachtgever
  - Projectnaam
  - Financiële omvang
  - Start- en opleverdatum
  - Contractvorm
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.