Bouwteam sloop en bouwrijp maken 'Knarrenhof' in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het selecteren van een bouwteampartner voor het project ‘sloop en bouwrijp maken van ‘de Knarrenhof’’ in Hardenberg.

Het werk/ project bestaat uit:

 • De sloop van het bestaande schoolgebouw op het terrein.
 • Het bouwrijp maken van het terrein.
 • Het woonrijp maken van de uiteindelijke openbare ruimte.

De aanbesteding vindt plaats op basis van het EMVI criterium beste prijs kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • Van 7 tot en met 22 maart 2019: vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 25 maart 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 26 maart 2019: om 08.30 uur loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • 26 maart 2019: bekendmaking en afwijzing gegadigden. 

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier (4) bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee (2) partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 22 maart 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 26 maart 2019 om 08.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Na vaststelling van de definitieve lijst met inschrijvers krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag/contractstukken op 27 maart 2019 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen/ selectiecriteria

De selectie van geschikte inschrijvers voor de twee openstaande plaatsen vindt plaats op basis van de volgende criteria:

Technische geschiktheid

 • Kerncompetentie: aanbrengen elementenverhardingsconstructies.
  In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum voor aanmelding minimaal één naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en afgerond project waarin 1000 m2 elementenverharding is aangelegd. Aan te tonen middels referentieproject.
  K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.
 • Kerncompetentie: sloop gebouwen
  In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum voor aanmelding minimaal één naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en afgerond sloopproject waarin een gebouw met een inhoud van minimaal 1500 m3 is geamoveerd. Aan te tonen middels referentieproject.
  K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.
 • Kerncompetentie: aanleggen riool-hoofdleidingen
  In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum voor aanmelding minimaal één naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en afgerond project waarin 250 strekkende meter hoofdriool met een leidingdiameter van minimaal 500 mm is gerealiseerd. Aan te tonen middels referentieproject.
  K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

Bouwteam- geschiktheid

 • In de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterlijke datum voor aanmelding minimaal twee naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde en afgeronde bouwteamprojecten op het gebied van binnenstedelijke inrichting met een opdrachtwaarde van minimaal € 200.000,- exclusief btw. Vereiste kenmerken:
  - Gemeentelijke overheid als opdrachtgever.
  - Uitvoering / uitvoeringscontract op basis van de UAV2012.
  K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

ISO9001-2015 certificering

 • In bezit van geldig certificaat.
  K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

VCA** certificering

 • In bezit van geldig certificaat.
  K.O. / Score: voldoet, anders knock-out.

De selectie van twee inschrijvers voor de openstaande plaatsen uit de aanmeldingen die voldoen aan alle eisen geschiedt op basis van loting.

Aanmelden

De volgende kwalitatieve documenten dienen onderdeel te zijn van de aanmelding:

a) Certificeringen ISO9001-2015 en VCA**
Actuele en gewaarmerkte kopieën van de certificaten of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het certificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

b) Referentieprojecten kerncompetenties
Omschrijving met bewijsstukken van één, twee of drie *) referentieprojecten op het gebied van de vereiste kerncompetenties, zoals beschreven in de bovenstaande tabel met als minimale eis:

 • Uitgevoerd en afgerond in de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de uiterlijke datum van aanmelden.
 • Uitgevoerd en afgerond naar tevredenheid van de opdrachtgever (aan te tonen door het bijvoegen van bewijsstukken of verklaringen waaruit dat blijkt).

*) Eén referentieproject mag worden gebruikt voor meerdere kerncompetenties.
De beschrijving van de referentieprojecten dient (per referentie) plaats te vinden op maximaal 1 pagina A4 (lettertype arial, minimale grootte 10,5, bij een regelafstand van 1,15), exclusief bewijsstukken.

c) Referentieprojecten 'bouwteam'
Omschrijving met bewijsstukken van twee referentieprojecten waaruit ervaring met het samenwerken binnen een bouwteam of ‘plek aan tafel’ blijkt met als minimale eis:

 • Uitgevoerd en afgerond in de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de uiterlijke datum van aanmelden.
 • Uitgevoerd en afgerond naar tevredenheid van de opdrachtgever (aan te tonen door het bijvoegen van bewijsstukken of verklaringen waaruit dat blijkt).
 • Met een opdrachtwaarde of gefactureerd bedrag minimaal € 200.000 exclusief btw per project.
 • Uitgevoerd en afgerond met een gemeentelijke overheid als opdrachtgever.
 • Uitgevoerd en afgerond met een contract op basis van de UAV2012.

De beschrijving van elk referentieproject dient plaats te vinden op maximaal 1 pagina A4 (lettertype Arial, minimale grootte 10,5, bij een regelafstand van 1,15), exclusief bewijsstukken.

Aanmeldingsproducten
Samengevat dient de inschrijving te bestaan uit de volgende Inschrijvingsproducten:

1. Algemene en juridische Inschrijvingsproducten
a. Overige bewijsstukken, certificaten en vereisten
2. Kwalitatieve Inschrijvingsproducten
a. documenten ter aantoning technische bekwaamheid
b. referentiedocumenten met bewijsstukken 

Indienen van de stukken
De aanmelding moet via de website van de gemeente Hardenberg worden ingediend. De genoemde eindtermijnen in de planning zijn fatale termijnen. Alle gegevens en documenten uploaden in PDF-formaat.

Conformiteit van de aanmeldingen

Conformiteitstoets
De beoordeling van de aanmeldingen geschiedt met een conformiteitstoets. Deze conformiteitstoets omvat een toets op de vorm, volledigheid en geldigheid van de aanmelding. Volledigheid van de aanmelding betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden ook feitelijk en compleet worden overlegd.

De geldigheid van de aanmelding doelt erop dat de ingediende stukken (waar gevraagd) rechtsgeldig zijn ondertekend, voor de bepaalde data en fatale termijnen zijn aangeleverd en voldoen aan de (vorm)eisen die eraan zijn gesteld.

Loting

Nadat de conformiteitstoets heeft plaatsgevonden, wordt door middel van loting bepaald welke twee bedrijven (met een aanmelding die voldoet aan alle eisen en volledig conform is) worden uitgenodigd een inschrijving te doen in de aansluitende meervoudig onderhandse aanbesteding volgens hoofdstuk 7 van het ARW2016.

Belangrijk

 • Bij elke referentie dient u een tevredenheidsverklaringen te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Naam en adresgegevens opdrachtgever
  - Projectnaam
  - Financiële omvang
  - Opleverdatum
  - Contractvorm
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.