Bouwrijp maken Marslanden II - De Cirkel in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouwrijp maken Marslanden II - De Cirkel' in Hardenberg. Deze aanbesteding wordt gedaan mede namens Rotij, Rijssen, die samen met de gemeente de wijk Marslanden II ontwikkelt.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg vispassage en stuw
 • Aanleg watergangen
 • Aanleg cunetten van bouwwegen
 • Grondverzet totaal: ontgraven ca. 95.000 m3/ verwerken ca 95.000 m3
 • Aanleg riolering en IT-leidingen en duikers (ca. 4000m1)
 • Aanleg bouwwegen van asfalt op puinfundering (ca. 2400m1)
 • Omgevingsmanagement en coördinatie van werken van derden (onder andere nuts)

Inclusief leveranties.

Uitgangspunten:

 • RAW Bestek
 • Gunningscriterium BPKV (beste prijs kwaliteit verhouding; door middel van het instrument CO2-prestatieladder)
 • Gunning is onder voorbehoud van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan

Planning

Planning onder voorbehoud:

 • 23 mei tot en met 6 juni 2017: marktverkenning, aankondiging op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
 • 6 juni 2017: uiterste datum voor aanmelding
 • 7 juni 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid
 • 8 juni 2017: eventuele loting
 • 8 juni 2017: versturen aanbestedingsstukken
 • 22 juni 2017: termijn indienen vragen ten behoeve van 1e Nota van inlichtingen
 • 26 juni 2017: verzenden 1e Nota van Inlichtingen
 • 3 juli 2017: uiterste termijn indienen vragen ten behoeve van 2e Nota van Inlichtingen
 • 6 juli 2017: verzenden 2e Nota van Inlichtingen
 • 18 juli 2017: aanbesteding
 • 20 juli 2017: gunningsbeslissing
 • 11 september 2017 tot en met 31 maart 2018: uitvoering

Aanmelden

Bij deze aanbesteding worden maximaal zes bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente en Rotij hebben hiervoor inmiddels vier partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met  6 juni 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de overige twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 8 juni 2017. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 8 juni 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen

De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande deelname- en geschiktheidseisen.

Geschiktheidseis 1
Gegadigde moet  in het bezit zijn van het certificaat voor niveau 3 of hoger op de CO2-prestatieladder of het certificaat Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 of een gelijkwaardig certificaat, aan te tonen door het bij de aanmelding overleggen van een kopie of afschrift. Indien gekozen wordt voor een ander certificaat, dient tevens een verklaring van gelijkwaardigheid, te worden overlegd, opgesteld door een onafhankelijke instelling.

Geschiktheidseis 2
Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met het bouwrijp maken, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering van een afgerond project, met een minimale omvang van € 400.000.
 • Ervaring met aanleg van een waterhuishoudkundig kunstwerk, met een minimale omvang van € 75.000.

Tevredenheidsverklaring

Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal van oplevering. Wanneer één werk voldoet aan beide geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. 

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaring en het proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.