Bouwrijp maken fase 1a van bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouwrijp maken bedrijventerrein broeklanden-Zuid, fase 1a' in Hardenberg.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

 • Het uitvoeren van maai- en opschoonwerkzaamheden.
 • Het uitvoeren van grondwerk voor sleuven, cunetten, waterlichamen en kavels.
 • Het leveren en aanbrengen van duikers en hoofdriolering.
 • Het toepassen van bronbemaling.
 • Het leveren en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen.
 • Het aanbrengen van een bouwweg van menggranulaat.
 • Het leveren en plaatsen van openbare verlichting.
 • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Uitgangspunten:

a. De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met bijlagen.
b. Het gunningscriterium is laagste prijs.
c. Aannemer gaat vooraf schriftelijk akkoord met onderstaande planning voor aanbesteding en uitvoering.

Planning
Planning onder voorbehoud, en afwijkend van de standaardprocedure:

 • 8 tot en met 18 juli 2019: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg.
 • 19 juli 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 23 juli 2019 om 10.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 23 juli 2019: versturen aanbestedingsstukken.
 • 22 augustus 2019 om 12.00 uur: uiterste termijn indienen vragen.
 • 26 augustus 2019: nota van inlichtingen.
 • 2 september 2019 om 11.00 uur: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 11 september 2019 om 14.00 uur: start werkoverleg.
 • 1 november 2019: bereikbaarheid 1e bouwkavel gewaarborgd en geschikt opgeleverd voor start bouwwerkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vier bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 18 juli 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Als twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot, komen in aanmerking voor deelname aan de aanbesteding.   

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag/contractstukken op 23 juli 2019 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande eisen

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met een Standaard RAW-contract, op basis van het bouwrijp maken van bedrijventerreinen voor een vergelijkbaar project, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever, met een minimale projectomvang van € 250.000 exclusief btw.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  -  contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • In het Excel-bestand (17,4 kB) vult u in welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-formaat aanleveren. Als het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.