Bouw nieuw clubgebouw Kanovereniging Hardenberg-Vecht inclusief civieltechnische werken

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouw nieuw clubgebouw Kanovereniging Hardenberg-Vecht inclusief civieltechnische werken'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het realiseren van:

 • Een nieuw clubgebouw kanovereniging Hardenberg-Vecht, inclusief technische installaties en openbare kleed- en douchegelegenheid voor gebruikers van de wildwaterbaan.
 • Het aanbrengen van verharding rondom het gebouw.
 • Het ter plekke aanleggen van een oefenvijver voor de kanovereniging door:
  - plaatselijk verbreden en uitdiepen van de bestaande watergang;
  - aanbrengen van een instap- en uitstapplaats voor kano's bestaande uit een vlonder en trap. 

Gezien de verschillende werkzaamheden die binnen dit werk moeten worden uitgevoerd, is het aan te bevelen om in combinatie met een civieltechnische aannemer in te schrijven, waarbij de hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de bouw van het clubgebouw en de civieltechnische werken. 

De aanbesteding vindt plaats op basis van:

 • Voorlopig ontwerp en stukken omgevingsvergunning gebouw.
 • Voor het civieltechnische deel: globale tekening met een globale technische omschrijving (programma van eisen) en tekening terreinsituatie als onderdeel van de omgevingsvergunning.
 • Vooraf vastgesteld budget met als gunningscriterium voor de bouw uurtarief en percentage opslagen. 

Op basis van het voorlopig ontwerp en de omgevingsvergunning wordt het ontwerp in bouwteam door de hoofdaannemer op basis van een vooraf vastgesteld budget uitgewerkt. 

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 15 tot en met 28 oktober 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 29 en 30 oktober 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 31 oktober 2018 om 08.30 uur: eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg.
 • 1 november 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • Na gunning dienen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 februari 2019) te starten.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 28 oktober 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 31 oktober 2018. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag/contractstukken op 1 november 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1:
  Ervaring met de bouw van een (club/ sport)gebouw binnen een bouwteam, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang € 300.000.
 • Geschiktheidseis 2:
  Ervaring met civiel technische werken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 40.000.
  Onder civieltechnische werken verstaan wij:
  - aanleg van kleine waterbouwkundige constructies;
  - aanleg van verhardingen;
  - uitvoeren van grondverbetering ten behoeve van bebouwing;
  - verrichten van benodigde onderzoeken en civieltechnische ontwerpwerkzaamheden voor bovengenoemde werken. 

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.