Asfaltonderhoud Bruchterweg in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Onderhoud Bruchterweg te Hardenberg'. Het werk bestaat voornamelijk uit het opnemen en aanbrengen van asfaltlagen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek, waarbij de gunning geschiedt op basis van EMVI.

Planning
De planning is als volgt:

tot en met 3 juli 2015:
Marktverkenning en aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.

tot en met 8 juli 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

9 juli 2015:
Eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.

10 juli 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

14 september 2015:
Indienen inschrijvingen.

22 september 2015:
Presentatie kwaliteitsscores en inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vier bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 3 juli 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 9 juli 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 10 juli 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met UAV, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van één afgerond project, met een minimale omvang van € 100.000.
 • Ervaring met asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van de opdrachtgever van één afgerond project, met een minimale omvang van € 100.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 100.000, waarbij ON volledig verantwoordelijk is voor de afstemming ten aanzien van de uitvoering van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven;
  - weekmarkt en/of evenementen;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  - werkende derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt door middel van het Excel-bestand (12,9 kB) invullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. U dient dit bestand aan te leveren in zowel .xls- als .pdf-formaat.

Indien een tevredenheidsverklaring/proces-verbaal van opneming niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Ook wanneer het Excel-bestand niet is ingevuld in .xls format.

U kunt de gevraagde bewijsstukken per e-mail sturen aan: bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.