Adviseur planvorming waterrijk park Gramsbergen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een aanbesteding voor een adviesopdracht planvorming/landschapsarchitect voor het te ontwikkelen waterrijk park in Gramsbergen.

De opdracht bestaat uit de ondersteuning bij het proces om te komen tot een inrichtingsvisie. Meer concreet:

 • Adviseren tot en het doorlopen van een participatieproces samen met waterschap en gemeente.
 • Voorbereiden, begeleiden en uitwerken van schets- en werksessies.
 • Uitwerken van schetsontwerpen waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende varianten.
 • Uitwerken van de varianten en beoordelen daarvan op haalbaarheid en draagvlak.
 • Opstellen van een schetsplan en de ontwikkelvisie.
 • De onderbouwing bij het schetsplan en de ontwikkelvisie, toetsing haalbaarheid op hoofdlijnen voor hydrologische, planologische (onder meer bureautoets ecologie, archeologie, planologie, NGE, bestemmingplan, ontgronding, m.e.r. en NB-wet), landschappelijke en economische aspecten.
 • Financieel: opstellen van een kostenraming voor de investeringen en de exploitatie.

Beoordeling in de aanbesteding vindt plaats op basis van EMVI: beste prijs/kwaliteit verhouding.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 11 tot en met 25 april 2019: vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 26 tot en met 30 april 2019: controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 29 april 2019: eventuele loting door het team inkoop van de gemeente in het gemeentehuis in Hardenberg
 • 1 mei 2019: versturen aanbestedingsstukken.
 • 1 juni tot en met eind december: uitvoering werkzaamheden adviesbureau.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om aan de aanbesteding deel te nemen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot uiterlijk donderdag 25 april 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden door de gemeente Hardenberg getoetst in relatie tot de gestelde eisen. Als meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding.

Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op maandag 29 april 2019 in het gemeentehuis van Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting kunnen indien gewenst hierbij aanwezig zijn. 

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven uiterlijk woensdag 1 mei 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag en contractstukken. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden door de gemeente op onderstaande eisen getoetst en gecontroleerd.

De gegadigde dient:

- te bevestigen dat de beoogde adviseur(s) beschikbaar is/zijn in de periode waarop de opdracht betrekking heeft.
- door middel van (één of meerdere) referentie(s) aan te tonen dat de beoogde adviseur(s) in de afgelopen drie jaar voldoet/gezamenlijk voldoen aan alle onderstaande punten:

 • Eis 1
  Ervaring met het opstellen van visies voor landschapsontwikkeling of parken op het grensvlak van stedelijk en landelijk gebied waarbij recreatief gebruik, water- en landbouwdoelen worden geïntegreerd.
 • Eis 2
  Ervaring met invulling geven aan participatie door inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden.
 • Eis 3
  In staat om (zelf of op andere wijze) kennis te leveren ten aanzien van landschapsinrichting, recreatie en (bureaustudies naar) planologische aspecten zoals ecologie, archeologie, NGE, bestemmingplan, ontgronding, m.e.r. en NB-wet. En in staat om een goede kostenraming op te stellen.

Belangrijk

 • In de referentie dient duidelijk het volgende te staan omschreven:̶
  - Projectnaam;
  - Project start- en einddatum;
  - Rol van de beoogde adviseur;
  - Behaalde resulta(a)t(en);
  - Contactpersoon referentie opdracht.
 • Referenties kunnen door de gemeente Hardenberg worden getoetst op juistheid.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, of als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met het team inkoop via het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.