Aanleg terrein inrichting AZC Heemserpoort

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, afgekort het COA, start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Aanleg terreininrichting AZC Heemserpoort in Hardenberg'. Hierin is het COA opdrachtgever en aanbestedende dienst, maar heeft zij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) gevraagd om in opdracht van het COA deze aanbesteding te verzorgen.

In gezamenlijk overleg is bepaald dat ten aanzien van de selectie van aannemers de gebruikelijke procedure wordt toegepast zoals de Bestuursdienst deze hanteert.

Het werk bestaat uit het realiseren van een asielzoekerscentrum (AZC) voor maximaal 750 personen aan de Jachthuisweg (N343) in Hardenberg. Hiervoor is een inrichtingsplan (PDF) beschikbaar. De volgende onderdelen moeten onder andere door de aannemer worden gerealiseerd:

 • Het uitvoeren van grondwerk.
 • Het aanbrengen van verhardingen.
 • Het aanbrengen van verkeersvoorzieningen (parallelweg en rotonde).
 • Het aanleggen van een vuil- en regenwater systeem.
 • Het plaatsen van hekwerken.
 • Het plaatsen van lichtmasten.
 • Het aansluiten en leggen van kabels- en leidingen naar de verschillende (woon)units.
 • Het planten van bomen en beplanting.
 • Het leveren van ondersteuning aan bedrijven werkzaam op het terrein.
 • Het coördineren van de planning en V&G aspecten.

EMVI of laagste prijs
De meervoudig onderhandse aanbesteding vindt plaats volgens de ARW 2012 op basis van een RAW-bestek (Standaard 2010) waarop de UAV 2012 van toepassing is.

De opdrachtgever heeft een afweging gemaakt op welke wijze dit werk wordt gegund. Gezien de vaststaande kwaliteitseis, het standaard matige karakter van de werkzaamheden en de beperkte innovatieve mogelijkheden heeft de opdrachtgever gezamenlijk met het COA besloten het werk te gunnen op basis van de laagste prijs.

Aanmelden
Het is de bedoeling dat het AZC zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Om het AZC te realiseren, worden de werkzaamheden uitbesteed. Het COA is voornemens om:

 • een meervoudig onderhandse procedure te volgen, waarbij vijf partijen in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven;
 • laagste prijs als gunningscriterium te hanteren;
 • bestek in de RAW standaard met toepassing van de UAV 2012 als contractvorm te nemen.

Bij deze aanbesteding worden maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. Er zijn hiervoor inmiddels drie bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 4 november 2015 (uiterlijk 12.00 uur) online aanmelden.

Planning

 • 28 oktober tot en met 4 november 2015 (uiterlijk 12.00 uur 's middags): marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 4 november 2015 's middags: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 4 tot en met 9 november 2015 (uiterlijk 12.00 uur 's middags): opvraag aanvullende informatie.
 • 9 november 2015 's middags: uitnodiging geschikte partijen voor loting.
 • 10 november 2015 in de ochtend: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 10 november 2015 's middags: verzending bestekken naar de geselecteerde aannemers.
 • tot en met 18 november 2015: indienen vragen (uitsluitend via het e-mailadres henk.klaassens@tauw.nl).
 • 24 november 2015: verzending NVI naar aannemers.
 • 1 december 2015 om 11.00 uur: aanbesteding op het gemeentehuis in Hardenberg.
 • dinsdag 2 december 2015: controle inschrijving en definitieve gunning.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 10 november 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag, 10 november 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan met een vergelijkbaar project zoals hieronder is omschreven (referentie met tevredenheidsverklaring).

Scope project
Het AZC moet eind april 2016 operationeel zijn. Het werk houdt in dat in een betrekkelijk korte uitvoeringsperiode op een relatief klein oppervlak veel verschillende werkzaamheden gezamenlijk door verschillende bedrijven achtereenvolgens of gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Zoals:

1. Het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van het terrein.
2. Het realiseren van verkeersvoorzieningen langs de parallelweg .
3. Het aanvoeren, plaatsen en inbedrijfstellen van (woon)units.
4. Het aanleggen van kabels en leidingen naar de (woon)units.
5. Het realiseren van gas, water en elektriciteit door de nutsbedrijven.
6. Het aanbrengen van waterputten (bluswatervoorziening).
7. Het plaatsen van speelvoorzieningen.
8. Het plaatsen en in bedrijfstellen van een rioolgemaal.
9. Het verzorgen van de 'groen' inrichting.
10. Het inrichten van het AZC door het COA.
11. Het operationeel opleveren van het AZC.

Belangrijke risicopunten in dit project zijn onder andere:

 • De (detail)planning.
 • Verkeersveiligheid, met name op de Parallelweg.
 • V&G aspecten op het werk tussen de verschillende bedrijven.
 • Samenwerking/afstemming tussen de verschillende partijen.

De opdrachtgever zoekt daarom een aannemer die op een adequate wijze gezamenlijk met de unitbouwer De Meeuw, nutsbedrijven, omwonenden en de opdrachtgever (directie) dit project succesvol oplevert. Hierin wordt van de aannemer een efficiënte werkhouding verwacht ten aanzien van de detailafstemming en planning van de uitvoering tussen de partijen op het werk. Van de aannemer wordt een zeer proactieve houding geëist ten aanzien van de risicopunten zoals hierboven genoemd.

Referentie met tevredenheidsverklaring
Punten waarop de opdrachtgever de referentie(s), naast genoemde scope van het project zoals hierboven genoemd, beoordeelt zijn:

1. Aantoonbare ervaring in het bouw- en woonrijp maken van projecten van vergelijkbare omvang (aanneemsom bouw en woonrijp maken minimaal € 600.000).
2. Aantoonbare ervaring in een project waarbij de aannemer succesvol de coördinatie en samenwerking heeft uitgevoerd tussen de verschillende aannemers/partijen. Zoals (woning)bouw aannemer en unitbouwers.
3. Aantoonbare ervaring heeft in een project waarbij zij als V&G coördinator voor verschillende aannemers heeft gefunctioneerd.
4. Aantoonbare ervaring (gecertificeerd) heeft met het aanleggen en het aansluiten van gas, water, elektriciteit (kabels en leidingen) en verlichting. Een project waarbij de aannemer een onderaannemer heeft ingezet voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is toegestaan.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In het bijgevoegde Excel-bestand dient u, naast een beknopte beschrijving van het project welke u als referentie indient, in te vullen welke referentie (tevredenheidsverklaring) op welk van de hierboven genoemde aspecten betrekking geeft. Dit bestand dient zowel in XLS- als in PDF-format aangeleverd te worden.

Indien een referentie of tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen of het gevraagde excel-bestand niet conform eis is ingediend, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de gevraagde bewijsstukken per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.