Plan van aanpak voor milieu-onderzoek naar de gevolgen van wind- en zonne-energie

Er komt een onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van het opwekken van windenergie en zonne-energie in de regio West-Overijssel. Het milieu-onderzoek is nodig om de Regionale Energiestrategie (RES) verder uit te werken. Het concept van het plan van aanpak voor het milieu-onderzoek ligt vanaf nu ter inzage. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart een reactie geven op het plan van aanpak.

We werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES)

Gemeenten, waterschappen, provincies en netbeheerders werken samen aan duurzame energie. Daarvoor maken zij een Regionale Energiestrategie (RES). Dertig energieregio’s in Nederland maken een RES. De gemeente Hardenberg hoort bij de RES-regio West-Overijssel. In de RES staat hoe we overschakelen van fossiele energie naar duurzame elektriciteit en warmte. En wat daarvoor nodig is. De RES draagt zo bij aan het landelijke Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame energie.

In de RES 1.0 staat hoeveel duurzame elektriciteit we willen opwekken

De gemeenten, provincie en waterschappen in West-Overijssel hebben eerst samengewerkt aan de RES 1.0. Hierin staat hun bijdrage aan de energietransitie. De netbeheerders hebben geadviseerd. De RES 1.0 voor West-Overijssel is in de zomer van 2021 vastgesteld.

In de RES 1.0 staat dat we in de regio West-Overijssel in 2030 tenminste 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken. Het doel is dat de duurzame elektriciteit voor 40% uit zonne-energie bestaat en voor 60% uit windenergie. De bijdrage van de gemeente Hardenberg in de RES 1.0 is 237 Gwh (0,237 Twh) duurzame elektriciteit. Het gaat om:

  • 39 Gwh zonne-energie van veldopstellingen;
  • 32 Gwh zonne-energie van daken;
  • 166 Gwh aan windenergie.

De gemeente Hardenberg ziet het liefst dat hiervoor in kansrijke gebieden initiatieven voor het opwekken van duurzame elektriciteit ontstaan met minimaal 50% lokaal eigendom.

Om de volgende stap te zetten is een milieu-onderzoek nodig

De volgende stap in de RES is dat alle gemeenten in de regio zoekgebieden aanwijzen voor wind- en zonneparken. Zo wordt duidelijk waar de wind- en zonneparken gebouwd kunnen worden. En hoe we de energie-infrastructuur daarop af moeten stemmen. 

Hiervoor is verder onderzoek nodig. Daarom wordt een milieu-onderzoek gedaan. Dit noemen we een ‘milieueffectrapportage’ (m.e.r.). Dit onderzoek laat zien welke gevolgen het opwekken van duurzame zonne- of windenergie heeft voor het milieu.

Het onderzoek gaat over de regio West-Overijssel. Er wordt dus niet op lokaal niveau gekeken naar een bepaald gebied en de gevolgen voor bijvoorbeeld woningen die in de buurt staan. De resultaten van het milieu-onderzoek komen in het Plan Milieu Effect Rapport.

Er is een plan van aanpak gemaakt voor het milieu-onderzoek

Om het milieu-onderzoek te doen maken we eerste een plan aanpak. Dit heet de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD staat welke onderwerpen we gaan onderzoeken en op welke manier dat gebeurt. Het concept van de NRD is nu klaar. Hier staat in dat we bij het milieu-onderzoek voor de RES kijken naar de gevolgen voor de leefbaarheid van mensen en dieren, veiligheid, landschap, natuur, infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten.

Iedereen die dat wil kan een reactie geven op het plan van aanpak

Vanaf 8 februari ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis in Zwolle. De notitie is te bekijken via www.hardenberg.nl/ruimtelijkeplannen. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart 2023 een schriftelijke reactie (zienswijze) geven op de NRD. De partijen in de RES-regio verzamelen en beoordelen alle reacties. Mogelijk passen we de NRD nog aan en krijgen sommige onderwerpen meer aandacht. Of pakken we het onderzoek anders aan. Daarna stellen we de NRD vast en kunnen we starten met het uitvoeren van het milieuonderzoek.

Online informatiebijeenkomst over de NRD

Wilt u weten wat er in de NRD staat? Of hebt u vragen? Doe dan mee met de online informatiebijeenkomst over de NRD op 22 februari 2023 om 19.30 uur.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan aan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om mee te kunnen doen aan de informatiebijeenkomst.

Bekijk de NRD-pagina op deze website

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.