Hardenberg zet in op energiebesparing, duurzame energie en energie-innovatie

Het college van B&W werkt aan een vernieuwde aanpak van de energietransitie. En gaat voor energie-innovatie. Dat is nodig, omdat de Europese doelen zijn aangescherpt. Ook de energiecrisis laat zien dat we sneller stappen moeten zetten.

Wethouder Werner ten Kate: “We hebben al veel stappen gezet. Maar hebben ook nog veel te doen. We kijken breed en leveren allemaal een bijdrage. Inwoners en bedrijven moeten aan de slag om energie te besparen. Ook het opwekken en benutten van duurzame zonne- en windenergie en duurzaam gas hoort bij de aanpak. Verder zetten we in op energie-innovatie.”

Een nieuw programma

De doelen en ambities voor de energietransitie staan in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Dit programma loopt volgend jaar af. We gaan samen met inwoners, bedrijven en partners aan de slag met een nieuw programma. Er gebeurt nu veel op het gebied van de energietransitie en energie-innovatie. Daarom beschrijft het college van B&W in een strategiebrief een vernieuwde aanpak met scherpere doelen.

Een derde minder uitstoot

Wethouder Werner ten Kate: “In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in 2030 al ruim de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.” Volgens de meest recente cijfers zitten we nu op bijna een derde minder uitstoot van broeikasgassen. “We hebben al stappen gezet. Maar er is nog veel te doen. De energiecrisis heeft de noodzaak om in actie te komen nog eens versterkt. We moeten energie besparen. En de energie die we gebruiken zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Dat raakt ons allemaal: inwoners, bedrijven en overheden.”

Het begint bij energiebesparing

Volgens de wethouder begint de energietransitie met energiebesparing. “Daarom helpen we bij het energiezuiniger en aardgasvrij maken van woningen. Dat doen we door per woningtype helder te maken welke stappen er nodig zijn. Begin volgend jaar moet er voor de helft van alle woningen een ‘routekaart’ zijn. Inwoners die nu al maatregelen willen nemen, kunnen op verschillende plekken terecht voor informatie en advies. Zoals het Energieloket en het Startpunt Duurzaam. Ook organiseren we inkoopacties en komen er landelijke subsidies.”

Voor het energiezuinig maken van huurwoningen maken we afspraken met Vechtdal Wonen. Bedrijven kunnen stappen zetten door de samenwerking te zoeken. We willen bedrijven helpen met onderzoek. Bij nieuwe bedrijventerreinen houden we al rekening met de energietransitie.

Duurzame energie is nodig: zon, wind en duurzaam gas

In het klimaatakkoord en in de Regionale Energiestrategie (RES) staat dat ook het opwekken van duurzame energie nodig is om de doelen te halen. Het gaat dan om windenergie, zonne-energie en duurzaam gas. “Met de Regionale Energiestrategie (RES) werken we samen aan de opwek van duurzame zonne- en windenergie. We willen onze bijdrage leveren. Dat betekent dat we in 2030 een aanzienlijke hoeveelheid duurzame stroom willen wekken met 60% windenergie en 40% zonne-energie.”

Zonne-energie

Op veel daken liggen al zonnepanelen. Ook zijn er zonnevelden. En er zijn plannen voor zonneparken waarvoor al een vergunning is en waarbij de aansluiting op het net geregeld is.

Windenergie

Voor windenergie is nog meer nodig. In onze gemeente staan vijf windmolens in windpark De Veenwieken aan de zuidkant van Dedemsvaart. Om het doel uit de RES voor 2030 te halen zijn nog 15 kleinere of 8 grote windmolens nodig. “We willen samen met het bedrijfsleven kijken of het mogelijk is om windmolens op of bij bedrijventerreinen te bouwen. Samen met de gemeente Ommen kijken we naar de mogelijkheden voor een ‘windbos’ langs de N36 bij Diffelen.”

Samenwerken met inwoners

In de gemeente liggen nog meer kansrijke gebieden voor windenergie. Werner ten Kate: “We hebben geleerd dat het niet werkt als wij met een plan komen waarmee inwoners aan de slag moeten gaan. Daarom vinden we dat een plan voor windmolens in een kansrijk gebied uit de samenleving moet komen. Inwoners of ondernemers kunnen samenwerken in een energiecoöperatie. En zijn voor het grootste deel eigenaar van de windmolens."

"Inwoners moeten goed betrokken worden. We gaan nog aangeven hoe dat op een goede manier kan. Daarbij nemen we de lessen van het gebiedsproces dat we in Bergentheim, Kloosterhaar, Sibculo hebben doorlopen mee.” Verder willen we dat er bij plannen voor windmolens rekening wordt gehouden met plannen voor windparken in de buurt.

Duurzaam gas

Duurzaam gas kan een oplossing zijn. Om te gebruiken in plaats van aardas. Biogas, groen gas en waterstof zijn duurzame gassen. “In onze gemeente maken boeren door vergisting al duurzaam gas. Netwerkbedrijven gebruiken dit in het bestaande netwerk.” We willen meer duurzaam gas maken en gebruiken in de gemeente. En vraag en aanbod van energie meer en beter op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld door energie te gebruiken wanneer de zon schijnt. Of als het hard waait.

Energie-innovatie

We kijken ook naar nieuwe vormen van duurzame energie. Of nieuwe manieren om duurzame energie op te wekken. Daarom is er ook veel aandacht voor innovatie.

Energie besparen bij verkeer en vervoer

In de vernieuwde aanpak is ook aandacht voor de energie die voor verkeer en vervoer gebruikt wordt. Een derde van alle energie wordt hiervoor gebruikt. Daarom moedigen we fietsen aan, door te zorgen voor snelle fietsverbindingen. Ook zijn we bezig met kleinschalig openbaar vervoer tussen de kleine kernen. Met het verbeteren van de bus- en treinverbindingen. En met voldoende mogelijkheden om de elektrische auto op te laden.

Slimme oplossingen voor krapte op het netwerk

Door alle ontwikkelingen gebruiken we steeds meer elektriciteit. Of we leveren veel elektriciteit terug. De bestaande netwerken kunnen dit niet altijd aan. “Dit probleem speelt in heel Nederland. Als gemeente doen we wat we kunnen. En proberen we in overleg met de bedrijven met slimme lokale oplossingen te komen.”

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.