Onderzoek naar kwaliteit Jeugdhulp en Wmo

maandag 10 juni 2019 09:18

In juni 2019 voert Onderzoeksbureau KWIZ in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoeken uit naar de tevredenheid over de ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In deze onderzoeken worden de ervaringen van inwoners die gebruik maken van deze ondersteuning gemeten.

Waarover gaat het onderzoek?
De gemeente Hardenberg is verantwoordelijk voor de hulp die vanuit de Jeugdwet en Wmo aan inwoners wordt gegeven. De ervaringen van mensen zijn belangrijk om de kwaliteit van de ondersteuning nog verder te verbeteren. Volgens de Jeugdwet en de Wmo is de gemeente verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van gebruikers.

Deelnemen aan het onderzoek
Binnenkort ontvangen alle inwoners die in 2018 ondersteuning kregen vanuit de Wmo en Jeugdwet een brief met een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. Tot 26 juni 2019 kan de vragenlijst digitaal of op papier worden ingediend.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar inwoners. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Onderzoeksbureau KWIZ.

De uitkomsten
Met de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente de effecten van het beleid meten en waar nodig aanpassen. Zo kan de dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De resultaten van de ervaringsonderzoeken worden later dit jaar gepubliceerd op de website van de gemeente en www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met onderzoeksbureau KWIZ via telefoonnummer 050- 52 52 473 of via vragenlijst@kwiz.nl.

Resultaten ervaringsonderzoek Jeugdhulp 2017
Het onderzoek over 2017 liet zien, dat meer dan de helft van de jongeren positief was over de kwaliteit van de ondersteuning. Ook gaven ze aan dat ze voldoende werden betrokken bij de keuzes over de ondersteuning. Voor ongeveer twee op de drie jongeren heeft de ondersteuning een positief effect: ze voelen zich beter, kunnen beter omgaan met hun problemen en het gaat beter op school en thuis. Een vergelijkbaar deel van de ouders bevestigt dit beeld. Verbeterpunten zijn de snelheid waarmee de ondersteuning start en de communicatie.

Resultaten ervaringsonderzoek Wmo 2017

De resultaten van het onderzoek laten een positief beeld zien. Op vrijwel alle punten is de tevredenheid van de inwoners de laatste twee jaar toegenomen.
Over het contact met Samen Doen zijn de inwoners zeer positief. Zij weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, voelen zich serieus genomen en snel geholpen. Daarnaast vinden de inwoners de medewerkers van Samen Doen deskundig. Hulp van naasten zoals familie, buren of vrienden is bij de ondervraagden van groot belang. Meer dan tweederde geeft aan zich niet te kunnen redden zonder de hulp van naasten hulp. Ruim de helft denkt dat de naaste(n) die voor hen zorgen deze zorg aan kan. Een van de verbeterpunten die wordt genoemd is de informatievoorziening.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.