Zonneparken leveren belangrijke bijdrage aan energiedoelstellingen

vrijdag 09 november 2018 10:03

Met het realiseren van zeven zonneparken in de gemeente Hardenberg, kan elektriciteit voor bijna 8.700 huishoudens worden opgewekt. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om goedkeuring om met deze projecten aan de slag te gaan. De zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstelling van de gemeente Hardenberg.

De gemeente Hardenberg heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarbij zet de gemeente in op energiebesparing en de grootschalige productie van duurzame energie. Concreet wil Hardenberg in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken. Uiteindelijk wil Hardenberg een energieneutrale gemeente zijn.

Zonneparken als pilotproject
Om deze ambitie te halen, besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie. Het is de bedoeling dat deze pilotprojecten samen met lokale partijen, inwoners en marktpartijen vorm krijgen.

Eén van de pilotprojecten richt zich op het grootschalig realiseren van zonneparken. Een zonnepark is een veldopstelling van zonnepanelen. De afspraak is gemaakt dat het grootschalig realiseren van zonneparken pas van start kan gaan als de gemeenteraad daar goedkeuring voor geeft. Daarom legt het college nu meerdere initiatieven voor zonneparken aan de gemeenteraad voor.

Criteria
Het college heeft de plannen van initiatiefnemers voor zonneparken beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Zo is gekeken of het zonnepark in ruimtelijk opzicht in de omgeving past. Ook is gekeken in hoeverre het zonnepark maatschappelijke meerwaarde biedt en of de omwonenden gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden voor omwonenden om financieel te participeren.

Bij de afweging is ook gekeken naar de bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling. Tenslotte speelt mee op welke wijze de initiatiefnemer de omgeving betrekt bij het plan.

Zeven zonneparken
Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de volgende zeven initiatieven voor zonneparken:

  • Dedemsvaartseweg, Noord Lutten (Coöperatie Lutten levert): 2 hectare, opbrengst 1.1 MW
  • Kanaalweg Oost 95, Hoogenweg (Kronos Solar GmbH): 11 hectare, opbrengst 7,5 MW
  • Fabriekswijk De Krim (particulier): 2,4 hectare, opbrengst 1,6 MW
  • Polendwarsweg, Hardenberg (Solar Fields Nederland): 10 tot 14 hectare, opbrengst 9,1 MW
  • Krimweg 4, Anerveen (Hulter Agro Holding GV): 1,7 hectare, opbrengst 1.3 MW
  • Langewijk naast Vechtdal College, Dedemsvaart (Staho BV): 1 hectare, opbrengst 0,54 MW
  • Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost, Hoogenweg (LC Energy): 13 hectare, opbrengst 8,5 MW

In totaal gaat het om ruim 43 hectare aan zonnepanelen. Deze zeven zonneparken kunnen samen bijna 30 MW elektriciteit per jaar opwekken. Dat is voldoende voor het gemiddelde elektriciteitsgebruik van bijna 8.700 huishoudens. Hiermee wordt voorzien in 2,5 % van de totale energiebehoefte. Daarmee leveren deze zonneparken een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstellingen.

Voor drie zonneparken geldt dat het college hier nader onderzoek naar wil doen. Vijf initiatieven voor zonneparken zijn afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria.

Procedure
De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 20 november en neemt in de vergadering van 4 december een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kunnen de initiatiefnemers hun plannen samen met de omgeving en lokale partners verder uitwerken en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Daarmee wordt het realiseren van deze zonneparken mogelijk.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.