Ministerie legt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Hardenberg ter inzage

woensdag 04 juli 2018 15:34

Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de gaswinning in Hardenberg ligt vanaf donderdag 5 juli tot en met woensdag 15 augustus 2018 ter inzage. Op donderdag 12 juli van 17.00 tot 20.00 uur houdt het Ministerie een inloopbijeenkomst in de Evenementenhal Hardenberg.

Elk bedrijf dat in Nederland gas uit de grond wil halen moet een winningsvergunning aanvragen. Om een vergunning te ontvangen van het ministerie van EZK, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel en op welke manier het bedrijf gas wil winnen. En wat de invloed op de omgeving is, bijvoorbeeld ten opzichte van de bodem.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al vele tientallen jaren een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. In oktober 2017 heeft de NAM het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’ ingediend in bij het Ministerie van EZK. Dit winningsplan heeft betrekking op vier kleine gasvelden in de gemeente Hardenberg:

  • Hardenberg
  • Hardenberg Oost
  • Den Velde Limburg
  • Den Velde Zechstein

Het winningsplan dat de NAM in oktober 2017 heeft ingediend bij het Ministerie is een update van eerdere winningsplannen en richt zich op het winnen van het resterende gas in deze velden voor een periode tot maximaal 2033. 

Advies
Voordat de Minister van EZK een besluit neemt over het winningsplan, legt hij het plan voor advies voor aan diverse instanties. De Minister van EZK heeft ook het college van B&W van de gemeente Hardenberg begin januari 2018 gevraagd een advies uit te brengen over het winningsplan.

De gemeente Hardenberg heeft in maart 2018 samen met waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel een advies naar de Minister gestuurd. 

Inloopbijeenkomst
Onlangs heeft de Minister van EZK een ontwerp-instemmingsbesluit over het winningsplan Hardenberg genomen. Het ontwerp-instemmingsbesluit en alle onderliggende stukken liggen vanaf donderdag 5 juli tot en met woensdag 15 augustus ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk met een zienswijze te reageren. 

Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 12 juli is er gelegenheid om vragen te stellen en informatie te krijgen. Medewerkers van het Ministerie van EZK, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM zijn aanwezig. 

Alle onderliggende stukken leest u op www.nlog.nl/ter-inzage-legging-hardenberg. En meer informatie leest u op www.hardenberg.nl/gaswinning. Hier staat ook waar u het ontwerp-instemmingsbesluit kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.