Start maaien van bermen half mei

dinsdag 15 mei 2018 10:33

Half mei start team Buitendienst van de afdeling Openbaar Gebied met de eerste maaironde van de bermen binnen en buiten de bebouwde kom. De eerste maaironde loopt tot en met juli, de tweede maaironde start in augustus.

Tijdens de eerste maaironde wordt het gras in de bermen binnen de bebouwde kom gemaaid en daarna afgevoerd naar een composteerbedrijf. Van de wegen buiten de bebouwde kom wordt alleen een strook van 1,5 meter langs de weg gemaaid, hierbij is wel extra aandacht voor zogenaamde zichthoeken op kruisingen en onoverzichtelijke bochten. Het maaisel wordt bij het grootste gedeelte van de wegen fijngeslagen en blijft liggen in de berm.

Van niet verkochte braakliggende percelen op industrieterrein Broeklanden en niet verkochte braakliggende kavels in uitbreidingsplannen wordt ook 1,5 meter langs de weg gemaaid. De hondenuitlaatstroken worden tijdens de eerste maaironde twee keer gemaaid.

Verschralingsbeheer

Langs diverse wegen wordt onze maai/zuigcombinatie ingezet om zodoende het verschralingsbeheer uit te breiden. Dat houdt in dat na het maaien gelijktijdig het maaisel wordt afgevoerd.

Hierdoor verschraalt de bodem en kunnen er ecologisch interessante plantensoorten groeien waardoor deze stroken opfleuren en biedt het schuilplaatsen voor kleine dieren (meer biodiversiteit). Een dergelijk beheer zorgt ook voor een stevigere en dus veiliger berm.

Veiligheid

Het is belangrijk dat u bij maaiwerkzaamheden langs de weg de veiligheid in acht neemt. Minder uw snelheid als u de maaimachine passeert. Vooral op de smalle buitenwegen kunnen anders gevaarlijke situaties ontstaan.

Hinder

Het kan zijn dat u hinder ondervindt van de maaiwerkzaamheden, dit zal vooral tussen 7.30 en 16.30 het geval zijn. De overlast voor aanwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het Meldpunt via 14 0523.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.