Kadernota 2022: solide en stabiel

donderdag 20 mei 2021 17:36

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. Dat concludeert het college van B&W in de Kadernota 2022. Wethouder Martijn Breukelman (financiën): "We zijn financieel gezond. Onze financiële positie is solide en stabiel. Hoewel de jaarstukken nog niet definitief zijn, hebben we de balans al opgemaakt. We verwachten dat we in het afgelopen jaar circa 6 miljoen euro hebben overgehouden. Er is dus geld om te investeren in onze samenleving en een sterke economie. Met het positieve rekeningresultaat over 2020 zijn we in staat om ons coronasteunpakket voort te zetten."

De projecten en plannen uit het huidige coalitieakkoord zijn uitgevoerd of in gang gezet. Hiervoor is in eerdere begrotingen al geld gereserveerd. In de Kadernota doet het college voorstellen voor nieuwe investeringen. En het college wil een fors bedrag vrij maken voor investeringen in de volgende raadsperiode.

"In maart 2022 gaan we naar de stembus. Daarna breekt een nieuwe raadsperiode aan. Wat ons betreft start de nieuwe coalitie met een goed gevulde portemonnee om aan de slag te gaan met nieuwe ambities of om bestaande ontwikkelingen voort te zetten. We zien kansen om zelfs meer dan de gebruikelijke 5 miljoen euro vrij te maken voor investeringen in de nieuwe raadsperiode", vertelt Martijn Breukelman.

Het college van B&W is onverminderd ambitieus

Het college van B&W is volgens Martijn Breukelman onverminderd ambitieus. Daarom stelt het college in de Kadernota voor om het bestaande investeringsprogramma voort te zetten.

"We willen blijven investeren in de samenleving. Daarbij richten we ons op een goede bereikbaarheid van onze gemeente, duurzaamheid, de ontwikkeling van onze centra en sporten & gezondheid. Ook vinden we het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving."

Extra investeringen

Naast deze lopende investeringen zet het college van B&W een aantal extra accenten in deze kadernota.

Een greep uit de voorstellen:

  • De vraag naar woningen blijft hoog. Daarom wil het college ook na 2025 sneller meer woningen bouwen. Er is ook veel vraag naar bedrijfskavels en hiervoor zijn nieuwe plekken nodig. Het college wil investeren in het vinden en ontwikkelen van nieuwe plekken om woningen en bedrijven te bouwen.
  • De plannen op het gebied van verkeersveiligheid worden uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Het college stelt voor om geld te reserveren voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsmaatregelen.
  • Het college wil inwoners met dementie in de eigen omgeving te ondersteunen met een daginvulling. Het gaat om mensen voor wie dagbesteding nog een brug te ver is. Hiermee worden ook de mantelzorgers ondersteund.
  • De centra van de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg zijn belangrijk. Daarom wil het college blijven investeren in het centrum van Hardenberg met haar streekfunctie, maar ook in de centra van de verschillende kernen. 

Kadernota naar gemeenteraad

De Kadernota geeft richting aan de ontwikkelingen en het beleid voor de gemeente Hardenberg in de komende jaren. Daarmee vormt de Kadernota een belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2022.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 8 juni in de oriënterende ronde en op 22 juni in de raadsvergadering. Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen uit de Kadernota, verwerkt het college de voorstellen in de begroting voor 2022.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.