Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000 interne maatregelen Engbertsdijksvenen beschikbaar ter inzage

donderdag 19 november 2020 10:24

In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen Engbertsdijksvenen vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen niet mogen op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken is een PIP opgesteld. Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. 

Lees meer informatie op de website van de provincie Overijssel.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.