Nieuwe economische koers voor Hardenberg

donderdag 05 november 2020 12:56

Als het aan het college van B&W ligt, richt de nieuwe economische koers van Hardenberg zich op kwantitatieve én kwalitatieve groei. Met meer banen voor de inwoners van Hardenberg. En met economische activiteiten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners. Wethouder Alwin te Rietstap: "Een vitale economie is essentieel voor de welvaart van de inwoners van Hardenberg." Het college legt de economische koers nu aan de gemeenteraad voor.

Om tot een nieuwe economische koers te komen, is eerst de economische situatie van de gemeente Hardenberg uitgebreid in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat Hardenberg in de afgelopen jaren één van de snelst groeiende gemeenten in Overijssel was.

Het aantal banen groeide in de afgelopen twee jaar met ongeveer 1.500 naar 26.830. Die groei komt met name bij het bestaande bedrijfsleven vandaan. In totaal telt Hardenberg nu 5.350 bedrijven. Opvallend is dat de werkloosheid in Hardenberg zich structureel onder het landelijk gemiddelde bevindt. Vlak voor de coronacrisis was de werkloosheid met 2,7% zelfs historisch laag.

Hardenbergse beroepsbevolking is in trek
De Hardenbergse beroepsbevolking is in trek, zowel bij bedrijven uit Hardenberg zelf als ver daarbuiten. Veel inwoners van Hardenberg zijn actief op de arbeidsmarkt. Slechts weinig inwoners staan aan de zijlijn en zijn afhankelijk van een uitkering. Van de inwoners die niet aan het werk zijn, heeft meer dan de helft geen startkwalificatie of enkel een havo- of VWO-diploma. Het merendeel van de beroepsbevolking is MBO-geschoold. De gemeente telt relatief weinig hoog opgeleiden. 

Er zijn in Hardenberg minder banen dan mensen die willen en kunnen werken. Meer dan de helft van de 28.500 arbeidskrachten uit Hardenberg werkt in een andere gemeente. Hardenbergers zijn dus voor een belangrijk deel afhankelijk van banen in omliggende regio’s. Daar staat tegenover dat Hardenbergse bedrijven veel mensen van buiten aantrekken. Hardenberg heeft duidelijk baat bij een krachtige regio en vice versa. 

Een stevig fundament en een stabiele economie 
Wethouder Alwin te Rietstap: "Deze 'foto' van de Hardenbergse economie laat ons zien dat er een stevig fundament ligt. Met een stabiele economie en veel familiebedrijven die samen de hoeksteen vormen van de Hardenbergse economie. Hardenberg is de afgelopen jaren vooral gegroeid op eigen kracht. Tegelijkertijd zien we een beperkte dynamiek als het gaat om nieuw ondernemerschap en echt snelle groeiers. Hardenberg trekt niet massaal bedrijven van buiten aan, we moeten het dus vooral hebben van mensen die een bedrijf starten en de groei van ons bestaande bedrijfsleven."

Volgens Alwin te Rietstap moet nog blijken wat de consequenties van de coronacrisis zijn op de Hardenbergse economie: "We hebben deze 'foto' vlak voor de coronacrisis gemaakt. Wij willen in elk geval proberen de crisis waar mogelijk te gebruiken als hefboom om straks op een beter punt uit te komen dan waar we voor de crisis waren aanbeland."

Kwantitatieve en kwalitatieve groei voor meer welvaart
Het college van B&W wil zich in de komende jaren blijven richten op een groei van het aantal arbeidsplaatsen in Hardenberg. Een groei die past bij de streekfunctie. En bij de positie van Hardenberg als tweede gemeente in de Regio Zwolle. Met minimaal voldoende banen voor de Hardenbergse beroepsbevolking. Het college wil zich ook nadrukkelijk richten op de kwaliteit van de economische activiteiten. Deze moeten zoveel mogelijk bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners. 

Alwin te Rietstap: "Een vitale economie is belangrijk voor de welvaart van de inwoners van Hardenberg. Daarom richten we ons op een toekomstbestendige economie met een lange houdbaarheid. Dat is een economie die draait om het vinden van een goede balans en waar zoveel mogelijk mensen in onze samenleving beter van worden. We zien economie als sociale motor. Het biedt perspectief. En dat zorgt er weer voor dat mensen zichzelf financieel kunnen redden en eigenwaarde hebben. Dat willen we behouden voor huidige en toekomstige generaties. We zien de economie bovendien als motor voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie of de omschakeling naar een circulaire economie. En we onderkennen dat we niet kunnen voorspellen waar we in Hardenberg in de toekomst ons geld mee verdienen. Dat betekent dat we vooral in staat moeten zijn om snel in te spelen op trends en ontwikkelingen. Dat geldt voor ons als gemeente, maar vooral ook voor onze inwoners en onze ondernemers."

Vier grote opgaven waar Hardenberg voor staat
Met de visie voor de economie van Hardenberg in gedachten en de stand van zaken van de Hardenbergse economie, ziet het college van B&W vier grote opgaven voor Hardenberg.

  1. Hardenberg heeft te maken met vergrijzing en een beroepsbevolking die kleiner wordt. Dat betekent dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet en dat Hardenberg meer talent van buiten moet aantrekken. 
  2. Een baan en wellicht zelfs een carrière voor het leven komt steeds minder voor. Daarvoor gaan technologische ontwikkelingen te snel en zijn ze te ingrijpend. Daarom moet de beroepsbevolking van Hardenberg wendbaarder en weerbaarder worden. Dat betekent investeren in om- en bijscholing en een leven lang ontwikkelen. En zorgen voor een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. 
  3. Het vergroten van wendbaarheid en weerbaarheid geldt ook voor de ondernemers. Om bij de winnaars van de toekomst te blijven horen moeten zij kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, de economie, technologie en biowetenschappen. Voor een krachtige economie is een diversiteit aan bedrijven nodig. Bedrijven die elkaar versterken en uitdagen tot vernieuwing. En het is zaak dat meer mensen een eigen bedrijf starten en dat starters doorgroeien naar volwaardige MKB-ondernemingen. Zo blijft de Hardenbergse economie zich vernieuwen en (inter)nationaal relevant. 
  4. Tenslotte moet er blijvende aandacht zijn voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat zodat meer talent en ondernemers in Hardenberg blijven, terugkomen of zich in Hardenberg vestigen. En zich er maximaal kunnen ontwikkelen. Dat vraagt ook iets van de bereikbaarheid en van het woon- en leefklimaat met voorzieningen voor cultuur en gezondheidszorg. 

Economische actieagenda
Om met deze opgaven aan de slag te gaan, is de economische koers uitgewerkt in een economische actieagenda. De agenda volgt drie lijnen.

De eerste lijn gaat over het versterken van de economische basis. Die moet op orde zijn. Activiteiten die hier bij horen zijn regionale samenwerking (Regio Zwolle, Dutch Tech Zone, Twente, Duitsland en Vechtdal) en een basisinfrastructuur voor ondernemers (Ondernemershuis, Startershuis en specifieke projecten).  Er staan ook activiteiten in die bijdragen aan het vestigingsklimaat. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de centra of de beschikbaarheid van kwalitatief en kwantitatief voldoende bedrijventerreinen.

De tweede lijn van de actieagenda gaat over thema’s die van wezenlijk belang zijn voor de Hardenbergse economie op lange termijn. Zoals het maken van een ‘human capital agenda’ voor ontwikkeling en scholing van de beroepsbevolking, een strategie voor een circulaire economie voor ondernemers en een digitaliseringsstrategie voor het MKB.

Langs de derde lijn wordt gericht gewerkt aan het uitbouwen van de kracht van Hardenberg. Aan wat Hardenberg écht onderscheidt en waar kansen liggen voor ontwikkeling. Hiervoor wil het college voor de sectoren agribusiness, (hightech) maakindustrie en vrijetijd samenwerkingsarrangementen (hub’s) tot stand brengen tussen ondernemers, onderwijs-/kennisinstellingen, overheden en regionale samenwerkingsverbanden. 

De gemeenteraad bespreekt de economische koers in de oriënterende ronde van 17 november en neemt op 1 december een besluit.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.