Inloopbijeenkomsten waterschap over kwetsbaarheden bij weersextremen

donderdag 05 maart 2020 14:03

Hoe groot is de kans op wateroverlast bij een enorme stortbui? En wat zijn de gevolgen van extreme droogte? Het waterschap Vechtstromen heeft de kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld gebracht. Over de uitkomsten hiervan wil het waterschap met u in gesprek tijdens inloopbijeenkomsten op 17 maart in Dalen en op 18 maart in Hardenberg.

Het weer verandert en wordt steeds extremer. Het kan vaker voorkomen dat het langdurig droog is, maar ook dat er in een korte periode heel veel neerslag valt. Tijdens langdurig natte perioden kan het watersysteem (beken, sloten, kanalen en rivieren) het overtollig water niet altijd verwerken, met overlast tot gevolg. De laatste keer dat zich dat op grote schaal voordeed was in 1998.

Sindsdien heeft het waterschap veel werk verzet om de kans op wateroverlast te beperken. Ruim 10 jaar geleden zijn normen vastgesteld waaraan het watersysteem moet voldoen. In 2020 worden deze normen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Hierover wil het waterschap Vechtstromen u graag informeren en over in gesprek gaan met u.

Kwetsbaarheden op perceelniveau
Onlangs heeft het waterschap Vechtstromen de kwetsbaarheden voor weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) in beeld gebracht voor het gebied waar u woont en werkt. Deze test geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van deze weersextremen in het Vechtstromen-gebied als er geen maatregelen worden genomen; dit is inzichtelijk gemaakt op perceelniveau.

Het waterschap Vechtstromen wil met u in gesprek over de resultaten. Welke risico's ziet u en hoe kunnen we er als samenleving voor zorgen dat deze risico's beperkt blijven? Wie moet er maatregelen nemen? Wat zou er in uw omgeving volgens u gedaan moeten worden om de overlast van weersextremen te beperken? Het gesprek met u is een eerste stap om te komen tot een gezamenlijke aanpak en prioritering van de geconstateerde knelpunten.

Inloopbijeenkomst
U bent welkom op een van de volgende bijeenkomsten:

  • Dinsdag 17 maart van 15.00 tot 21.00 uur in Restaurant Cornelis in Dalen
  • Woensdag 18 maart van 15.00 tot 21.00 uur in Zaal Mulder in Hardenberg 

Omdat het een inloop betreft kunt u langskomen op een voor u geschikt moment en is vooraf aanmelden niet nodig.

Meer informatie over deze inloopbijeenkomsten leest u op de website van het waterschap Vechtstromen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.