Integriteitsclausule koper

1. De koper verklaart dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst geen van de volgende misdrijven, overtredingen of gedragingen heeft gepleegd of heeft begaan en op dat moment geen van de onderstaande omstandigheden op hem van toepassing zijn;

a. deelneming aan een criminele organisatie;
b. omkoping;
c. valsheid in geschrifte;
d. ter eigen bevoordeling opzettelijk nalaten gegevens te verstrekken, terwijl daar een wettelijke verplichting toe bestaat; e. misbruik van subsidie;
f. heling;
g. witwassen;
h. schending van ambts-, beroeps-of bedrijfsgeheimen;
i. afpersing;
j. bedreiging;
k. oplichting;
l. bedrog;
m. milieudelicten die volgens het Nederlandse recht als misdrijf gelden en milieudelicten die als overtreding gelden indien een Partij hiervoor meerdere malen veroordeeld is;
n. diefstal;
o. verduistering
p. delicten die naar hun aard zijn aan te merken als delicten in strijd met de beroepsgedragsregels;
q. het doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd is met zijn plicht;
r. het verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te behalen;
s. het handelen of nalaten waardoor de lichamelijke integriteit van werknemers of andere personen ernstig in gevaar wordt gebracht;
t. het opgelegd hebben gekregen van een boete of last onder dwangsom in de zin van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet;
u. het door een bij wet met het houden van toezicht op de nakoming van specifieke wetgeving belaste autoriteit opgelegd hebben gekregen van een boete of last onder dwangsom;
v. gefinancierd worden met uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen;
w. voornemens zijn bij de uitvoering van die opdracht strafbare feiten te plegen;
x. een dagvaarding ontvangen hebben waarbij een in dit artikel genoemd delict ten laste wordt gelegd;
y. anderszins dan door het ontvangen van een dagvaarding op de hoogte zijn van het feit dat strafvervolging tegen hem is ingesteld ten aanzien van een in dit artikel genoemd delict;
z. andere delicten en gedragingen of omstandigheden die naar hun aard zijn

2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de koper verplicht om zich integer te gedragen, hetgeen in ieder geval inhoudt dat hij zich onthoudt van gedragingen als bedoeld in het eerste lid.

3. De gemeente heeft de bevoegdheid om de uitvoering van elke overeenkomst met de koper op te schorten of de overeenkomst te ontbinden dan wel op te zeggen, zonder daarbij gehouden te zijn om eventuele schade te vergoeden en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- een of meerdere van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op de koper van toepassing zijn;
- de koper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet overeenkomstig de waarheid verklaard heeft ten aanzien van de in het eerste lid van dit artikel genoemde feiten/omstandigheden.

4. De koper verklaart geen kennis te hebben van misdrijven, overtredingen of gedragingen als bedoeld in het eerste lid die van toepassing zijn op aan de koper gelieerde partijen. Personen of partijen worden in ieder geval geacht gelieerd te zijn aan de koper indien zij:
- direct of indirect leidinggeven aan de koper;
- bij de uitvoering van de overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
- over de koper zeggenschap hebben;
- aan de koper vermogen verschaffen;
- in een zakelijk samenwerkingsverband tot de koper staan;
- op de koper anderszins direct of indirect invloed uitoefenen.

5. De koper vrijwaart de gemeente van claims van derden als gevolg van een vernietiging, ontbinding of opzegging van de overeenkomst door de gemeente op grond van dit artikel.

6. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkens een rechterlijk vonnis of een beslissing met vergelijkbare werking is komen vast te staan dat de koper een in het eerste lid genoemde handeling heeft verricht of indien de koper ter zake een dagvaarding heeft ontvangen of hij anderszins op de hoogte is van het feit dat strafvervolging tegen hem is ingesteld, zal de koper zulks onverwijld aan de gemeente melden.

7. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de gemeente de bevoegdheid om de koper te screenen op het van toepassing zijn van een van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde omstandigheden. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de koper nodig heeft, zal de koper hier op eerste verzoek aan voldoen.

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg.

Lees verder