Algemene verkoopvoorwaarden bedrijventerreinen van de gemeente Hardenberg

Artikel 1 algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming tussen de gemeente Hardenberg en haar wederpartij, waarin deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel. De voorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel van “Algemene Verkoopvoorwaarden Bedrijventerreinen van de gemeente Hardenberg 2001” (AVB 2001)

Artikel 2 definities

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan onder:

 1. Grond/perceel/onroerende zaak: de over te dragen grond die het object vormt van de koopovereenkomst waarin begrepen de daarmee verenigde beplantingen, werken en gebouwen en de beperkte rechten die met de grond verbonden zijn.
 2. Bodem: bodem en tevens het in de bodem aanwezige grondwater.
 3. Opstallen: de te eniger tijd boven, op en in de grond aanwezige onroerende zaken.
 4. Ingebruikneming: het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt en door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren of er een afrastering op aan te brengen. Het (doen) uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig onderzoek valt hier echter niet onder en kan na overleg met de gemeente plaatsvinden zonder dat er sprake is van ingebruikneming.
 5. Notariële akte: de voor eigendomsoverdracht van de onroerende zaak vereiste akte van levering.
 6. Overdracht: Juridische eigendomsoverdracht door inschrijving van de notariële akte in de openbare registers.
 7. Grondprijs: het bedrag, dat voor het te verkopen perceel grond, gelet op het toegestane gebruik, tussen partijen is overeengekomen.
 8. Ver-/koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te leveren en de wederpartij zich verbindt om daarvoor de grondprijs in geld te betalen.
 9. Wederpartij: de koper.
 10. Gemeente: de gemeente Hardenberg, ter uitvoering van deze Algemene Voorwaarden vertegenwoordigd conform artikel 171 gemeentewet door haar Burgemeester, danwel een door de Burgemeester bij volmacht aangewezen ambtenaar.
 11. Bijzondere voorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de algemene voorwaarden geldende voorwaarden vermeld in de notariële akte.

Artikel 3 de eigendomsoverdracht

 1. De eigendomsoverdracht geschiedt bij notariële akte, ten overstaan van een door de wederpartij in overleg met de gemeente aan te wijzen notaris.
 2. In de notariële akte worden in ieder geval opgenomen:
  1. de kadastrale aanduiding en de oppervlakte van het perceel grond, alsmede -indien mogelijk- de plaatselijke aanduiding;
  2. het gebruik dat van het perceel grond en van de daarop te stichten opstallen mag worden gemaakt;
  3. de overeengekomen grondprijs;
  4. de verwijzing naar de algemene voorwaarden die op de verkoop van toepassing zijn, alsmede de bijzondere voorwaarden die ten aanzien daarvan worden gesteld.
 3. Indien het perceel nog niet kadastraal is gemeten, wordt een door partijen voor echt erkende en ten blijke daarvan door hen gewaarmerkte tekening van het te verkopen perceel grond, waaruit de grenzen en de ligging van het perceel blijken, aan de notariële akte gehecht. De meting van het perceel door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers zal op basis van deze tekening geschieden. Zodra meting door deze Dienst heeft plaatsgevonden treden de uitkomsten van die meting in de plaats van de hiervoor vermelde tekening.
 4. De kosten, lasten en rechten ter zake van de verkoop van het perceel grond, alsmede de kosten en rechten wegens de uitgifte van grossen en authentieke afschriften, komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 4 aanduiding en toestand object

 1. De gemeente is verplicht het perceel grond in eigendom te leveren, dat:
  1. onderwerp is van een koopovereenkomst die onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of welke vernietiging dan ook onderhevig is, onverminderd het in de algemene en/of de bijzondere voorwaarden omtrent het verkochte bepaalde;
  2. niet is bezwaard met beslagen, hypotheken, of inschrijvingen daarvan of andere dan de opgegeven zakelijke rechten;
  3. vrij is van huur, pacht en andere gebruiksrechten;
  4. vrij is van juridische belemmeringen die anderszins de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen bouw, verdere inrichting en ingebruikneming van het perceel grond verhinderen of beperken.
 2. Het perceel grond wordt door de gemeente in een zodanige toestand geleverd, dat het door de wederpartij overeenkomstig de daaraan toegedachte bestemming in ontwikkeling en gebruik kan worden genomen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de gemeente voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst, een onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van de bodem, met het oog op de eventuele aanwezigheid van milieuverontreinigende stoffen. De uitkomsten van dit onderzoek dienen uit te wijzen dat het perceel grond zich in een zodanige toestand bevindt, dat het door de wederpartij overeenkomstig de daaraan toegedachte bestemming in ontwikkeling en gebruik kan worden genomen. Wederpartij dient zich door middel van het ondertekenen van het rapport waarin de uitkomsten van het onderzoek staan vermeld, met deze uitkomsten bekend te verklaren. In de koopovereenkomst wordt naar het onderzoek verwezen.
 4. Verrekening van de grondprijs wegens over- of ondermaat, wegens verkeerde of onvolledige opgave van grootte, vorm, aard, bestemming of belendingen, wordt over en weer uitgesloten, tenzij de afwijking meer dan 2% bedraagt. In dat geval zal het totale verschil voor het volledige percentage op basis van de overeengekomen prijs per m2 worden verrekend.

Artikel 5 financiële verplichtingen wederpartij

 1. Binnen veertien dagen na ontvangst van een door beide partijen getekende overeenkomst dient de wederpartij een waarborgsom ter hoogte van 10% van de overeengekomen koopsom, zoals opgenomen in de koopovereenkomst, te storten op de aangegeven rekening van de (bij voorkeur binnen de gemeente gevestigde) notaris.
 2. Het restant van de koopsom alsmede de over de koopsom verschuldigde omzetbelasting dient te worden voldaan bij het passeren van de notariële akte.
 3. Indien de notariële akte niet binnen de in de koopovereenkomst genoemde termijn gepasseerd is, is de wederpartij een rente over de koopsom (verminderd met de waarborgsom) aan de gemeente verschuldigd. De hoogte van deze rentevergoeding wordt in de koopovereenkomst opgenomen.
 4. De gemeente is bevoegd de volgens het vorige lid verschuldigde rentevergoeding telkenmale over een periode van een half jaar bij vooruitbetaling aan de wederpartij in rekening te brengen: de wederpartij is verplicht dit bedrag binnen veertien dagen na aanzegging aan de gemeente te voldoen.
 5. Indien de gemeente niet van haar in het vorige artikel genoemde bevoegdheid gebruik maakt, zal de eventueel verschuldigde rentevergoeding bij het passeren van de notariële akte worden verrekend, terwijl eventueel door de wederpartij teveel betaalde rente eveneens op dat moment zal worden verrekend.
 6. De wederpartij mag in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel een bankgarantie stellen ter hoogte van bovengenoemde hoogte van de waarborgsom. In dat geval dient bij het passeren van de notariële akte de gehele koopsom te zijn voldaan en zal de wederpartij ook aan alle andere financiële verplichtingen voldoen.

Artikel 6 lasten en belastingen

 1. Alle gewone en buitengewone lasten, waaronder begrepen alle belastingen, die ter zake van het perceel grond en de opstallen geheven worden, komen ten laste van de wederpartij met ingang van 1 januari van het jaar volgende op de datum van de notariële akte en indien ingebruikneming voordien geschiedde, vanaf de datum van ingebruikneming.
 2. Indien de gemeente enige betaling heeft verricht, die krachtens de algemene of bijzondere voorwaarden ten laste van de wederpartij komt, moet de wederpartij deze aan de gemeente vergoeden binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk betalingsverzoek van de gemeente.

Artikel 7 bestemming en gebruik

 1. De wederpartij is verplicht het perceel grond en de daarop te stichten opstallen overeenkomstig de in de notariële akte aangegeven bestemming te gebruiken. Het is het de wederpartij niet geoorloofd het perceel grond en opstallen geheel of gedeeltelijk gedurende langer dan een jaar niet of nagenoeg niet te gebruiken.
 2. De wederpartij staat er voor in dat bij het in ontwikkeling en gebruik nemen van het perceel grond geen bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, zal optreden. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor iedere aansprakelijkheid ten gevolge van eventueel door bodemverontreiniging veroorzaakte schade.

Artikel 8 instandhouding van de opstallen

 1. De wederpartij is verplicht het perceel grond met de opstallen in zodanige technische staat te houden dat deze de in de notariële akte aangegeven bestemming op behoorlijke wijze kunnen dienen. Daartoe dient de wederpartij het perceel grond met de opstallen in alle opzichten goed te onderhouden en waar nodig tijdig te vernieuwen, voorzover in verband met het onderhoud noodzakelijk.
 2. De wederpartij is verplicht tot gehele herbouw van de opstallen over te gaan indien deze door welke oorzaak ook zijn te niet gegaan.
 3. De gemeente kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de wederpartij vrijstelling verlenen van de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen en verboden. Indien vrijstelling wordt verleend kunnen hieraan voorwaarden of een tijdsbepaling worden verbonden.

Artikel 9 de inrichting en ingebruikneming van de grond

 1. De wederpartij is verplicht onder de voorwaarden en binnen de termijnen daartoe in de notariële akte gesteld:
  1. het perceel grond te bebouwen overeenkomstig een door de gemeente goedgekeurd bouwplan;
  2. het perceel grond op behoorlijke wijze van de belendende percelen en van de openbare weg af te scheiden en afgescheiden te houden;
  3. het onbebouwde gedeelte van het perceel grond op behoorlijke wijze overeenkomstig de in notariële akte aangegeven bestemming in te richten en ingericht te houden;
  4. het perceel grond en de opstallen overeenkomstig de in de notariële akte aangegeven bestemming in gebruik te nemen.
 2. De gemeente kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de wederpartij vrijstelling verlenen van een of meer van de in lid 1 genoemde verplichtingen en/of van de ter zake in de akte van levering gestelde voorwaarden en termijnen. De gemeente kan aan een vrijstelling voorwaarden of een tijdsbepaling verbinden.
 3. De wederpartij verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de bebouwing, voor haar rekening voldoende, met een minimum van het in de koopovereenkomst opgenomen aantal, van de openbare weg af via inritten toegankelijke parkeerplaatsen aan te leggen en in stand te houden.

Artikel 10 hoofdelijke aansprakelijkheid en ondeelbaarheid

 1. Indien het eigendomsrecht aan twee of meer personen toekomt, is ieder van hen hoofdelijk tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die uit de verkoop voortvloeien.
 2. De verplichtingen die voor de wederpartij uit de verkoop voortvloeien, zijn steeds ten opzichte van de gemeente ondeelbaar.
 3. De gezamenlijke rechthebbenden dienen een hunner als vertegenwoordiger aan te wijzen en de gemeente daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De gemeente kan alle kennisgevingen, aanzeggingen en vorderingen met betrekking tot de verkoop rechtsgeldig aan respectievelijk tegen deze vertegenwoordiger doen instellen.

Artikel 11 vrijwaring door de wederpartij

De wederpartij vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die na de verkoop is ontstaan als gevolg van zodanige verontreiniging van de bodem door of vanwege de wederpartij, dat ernstig gevaar bestaat voor de volksgezondheid en/of het milieu.

Artikel 12 vervreemding tijdens de inrichting van het perceel grond

 1. Het is de wederpartij niet geoorloofd tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het perceel grond aan derden - verlening van een zakelijk genotsrecht daaronder begrepen - over te gaan, alvorens hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen vermeld in artikel 9 lid 1 letters a. en b.
 2. De gemeente kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de verkrijger vrijstelling verlenen van het in lid 1 genoemde verbod en zij kan aan een vrijstelling voorwaarden of een tijdsbepaling verbinden.

Artikel 13 gedoogplichten

 1. De wederpartij is verplicht te gedogen, dat werken ten behoeve van openbare voorziening (leidingen, kabels, palen, rioleringen, drainagebuizen en andere soortgelijke voorzieningen) op, in aan of boven de grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt aangebracht en worden onderhouden door de gemeente of een door haar aan te wijzen derde (bijv. nutsbedrijven).
 2. De wederpartij is verplicht al hetgeen ingevolge lid 1 van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten.
 3. De wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid 1 van dit artikel door haar toedoen of nalaten wordt veroorzaakt.
 4. De wederpartij is desgewenst verplicht mee te werken aan de vestiging van erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen, voor de verplichtingen, die voortvloeien uit de koopovereenkomst.
 5. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de in lid 1 genoemde werkzaamheden, zal ter keuze van de gemeente door haar (of een door haar aangewezen derde) en op haar (of een door haar aangewezen derde) kosten worden hersteld, dan wel aan de wederpartij worden vergoed. Kunnen partijen niet tot overeenstemming komen over de aard en de hoogte van de schadeloosstelling, dan zal deze worden vastgesteld door deskundigen als bedoeld in artikel 17.
 6. De gemeente kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de wederpartij, vrijstelling verlenen van de verplichtingen genoemd in lid 1. Indien vrijstelling wordt verleend kunnen hieraan voorwaarden of een tijdsbepaling worden verbonden.

Artikel 14 eigendomsoverdracht

De wederpartij is verplicht om in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van het eigendomsrecht, of de vestiging van een beperkt recht waardoor het gebruik van het perceel grond door anderen wordt verkregen, in de desbetreffende akte de bepalingen van de algemene en de bijzondere voorwaarden, waaronder het recht is verleend, op te (doen) nemen of daarnaar te verwijzen.

Artikel 15 splitsing en samenvoeging van het eigendomsrecht; appartementsrechten

 1. De wederpartij is tot splitsing van het eigendomsrecht of tot splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde handelingen gelijkgesteld het door de wederpartij verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van het perceel grond en/of de opstallen.
 2. De gemeente beslist binnen twee maanden na het schriftelijk verzoek om toestemming voor de rechtshandelingen als bedoeld in lid 1. Deze termijn kan door de gemeente ten hoogste eenmaal met twee maanden worden verlengd. Indien binnen twee c.q. vier maanden niet op het verzoek is beslist, zonder dat zulks aan de wederpartij is toe te rekenen, wordt de toestemming geacht te zijn verleend. De gemeente kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.
 3. Indien de gemeente toestemming verleent tot splitsing, stelt zij tevens vast op welke wijze de grondprijs gesplitst zal worden.

Artikel 16 niet-nakoming van verplichtingen door de wederpartij

 1. Onverminderd de aan de gemeente krachtens de wet ter beschikking gestelde rechtsmiddelen, kan de gemeente, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, ter harer keuze en zo nodig naast of na elkaar gebruikmaken van de in deze algemene of de bijzondere voorwaarden genoemde rechtsmiddelen.
 2. Alvorens de gemeente gebruik maakt van een der in de wet, de algemene of de bijzondere voorwaarden genoemde rechtsmiddelen stelt zij de wederpartij schriftelijk in gebreke en wordt hem alsnog een termijn gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Indien de wederpartij een in deze algemene of in de bijzondere voorwaarden gestelde termijn binnen welke hij een verplichting moet nakomen ongebruikt laat voorbijgaan is hij door het enkel verloop van de termijn in gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. Met het oog op de handhaving van de aan de wederpartij in deze algemene of in de bijzondere voorwaarden opgelegde verplichtingen is de gemeente te allen tijde gerechtigd na overleg met de wederpartij het perceel grond te betreden en de zich daarop bevindende opstallen en werken, zowel in- als uitwendig, te inspecteren.

Artikel 17 commissie van deskundigen, bindend advies

 1. Er kan een commissie van deskundigen worden ingesteld.
 2. De commissie heeft tot taak te beslissen inzake de haar schriftelijk voorgelegde financiële geschillen, welke voortvloeien uit toepassing van de algemene en de bijzondere voorwaarden.
 3. Van een geschil als bedoeld in het vorige lid is sprake, indien een van de partijen zulks te kennen heeft gegeven en deze partij een schriftelijk verzoek tot geschilbeslechting heeft ingediend bij de commissie. De bevoegdheid van de commissie van deskundigen laat onverlet het recht van de wederpartij om in plaats van het geschil aan deze commissie voor te leggen voor geschilbeslechting door de gewone rechter te kiezen.
 4. De commissie van deskundigen bestaat uit drie leden.
 5. De commissie bevat de volgende deskundigen:
  1. een lid, benoemd door de gemeente;
  2. een lid, benoemd door de wederpartij;
  3. een lid, benoemd door beide onder a en b bedoelde deskundigen. Indien de onder a en b bedoelde deskundigen niet binnen 2 maanden tot benoeming van de derde deskundige leidt, wordt deze benoemd door de President van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle.
 6. Indien een partij voornemens is een geschil aan de commissie van deskundigen ter beslechting voor te leggen, stelt zij de wederpartij van dit voornemen schriftelijk in kennis. De wederpartij heeft de mogelijkheid binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving te kiezen voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter. Geeft de betrokken wederpartij hiervan niet of niet tijdig schriftelijk kennis aan de gemeente dan wordt deze geacht in te stemmen met de beslechting van het geschil door de commissie bij wege van bindend advies.
 7. De commissie beslist binnen twee maanden, nadat het schriftelijk verzoek als bedoeld in lid 3 is ingediend. Deze termijn kan eenmaal met eenzelfde periode worden verlengd.
 8. De commissie beslist niet dan nadat beide partijen, al dan niet bij gemachtigde, in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord.
 9. De commissie beslist met inachtneming van:
  1. de algemene en de bijzondere voorwaarden, welke op de verkoop van toepassing zijn;
  2. algemene verbindende voorschriften;
  3. het beginsel dat de gemeente van haar bevoegdheid gebruik dient te maken overeenkomstig de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is gegeven.
  4. het beginsel dat de gemeente, bij afweging van de betrokken belangen, in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen;
  5. enige ander in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginsel van behoorlijk bestuur.
 10. De beslissing van de commissie wordt gemotiveerd en schriftelijk gegeven en heeft de kracht van een bindend advies. De commissie is gerechtigd de hypotheekhouder van het bindend advies in kennis te stellen indien zij dat met het oog op de belangen van de hypotheekhouder nodig acht.
 11. De deskundigen stellen bij hun beslissing tevens vast welke kosten ten laste van elk der partijen komen. In beginsel draagt de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de procedure.

Artikel 18 kwalitatieve verplichting

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Bedrijventerreinen van de gemeente Hardenberg 2001 (AVB 2001), zullen voorzover zij verplichtingen inhouden tot een dulden of niet te doen, blijven rusten op de onroerende zaak en zullen van rechtswege overgaan op degene(ne) die de onroerende zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij dan tevens moet worden bepaald dat mede gebonden zijn, degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen.

Artikel 19 slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als de Algemene Verkoopvoorwaarden Bedrijventerreinen van de gemeente Hardenberg 2001 (AVB 2001).

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.