Spelregels

U dient zich er van bewust te zijn dat u als koper van de kavel opdrachtgever bent voor alle werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van uw woning en aanleg van de omliggende kavelinrichting.

Dit houdt in dat u altijd (hoofdelijk) aansprakelijk bent voor alle zaken rondom de bouw van uw woning en aanleg van de omliggende kavelinrichting en openbaar gebied. Ook voor de eventuele schade die hierdoor ontstaat. Maak hierover ook duidelijke afspraken met de partijen die u hiervoor inschakelt. Wij raden u aan om deze partijen in te lichten over de spelregels op deze pagina.

Uitzetten bouwperceel

De erfgrenzen van uw kavel worden in opdracht van de verkoper éénmalig uitgezet.

Voor de bouwhoogte en de rooilijnen volgt u de bepalingen op uit de omgevingsvergunning. Deze vergunning vraagt u zelf aan.

Afval

Iedere aannemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor het opruimen van het eigen afval. De aannemer houdt zijn eigen bouwplaats en de omgeving schoon.

Toch bent ook u als opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Als u zich niet aan de regels houdt, maken we hier melding van. Wij gaan er van uit dat we de bouwplaats op deze manier met de verschillende aannemers die tegelijk aanwezig zijn, toch overzichtelijk en schoon kunnen houden.

Fundering

Maakt u voor de fundering van uw woning gebruik van funderingspalen? Dan wordt schade die hierdoor ontstaat aan bestaande of in aanbouw zijnde woningen in de omgeving op u verhaald. Het is daarom verstandig om voor deze (hei)werkzaamheden door of namens uw aannemer een opnamerapport van relevante omliggende woningen te laten opstellen.

Bouwverkeer

Voor het bouwverkeer kunt u alleen de routes gebruiken die zijn aangegeven. Breng de partijen die u inschakelt hiervan op de hoogte. We verhalen iedere schade op de veroorzakende partij.

Grondbalans

We leveren de kavels volgens een gesloten grondbalans. De definitieve kavelhoogte wordt als volgt bepaald:

  • U slaat de uitgegraven grond uit de bouwput van uw woning in depot op op eigen terrein.
  • De overige grond kunt u (binnen de perceelsgrenzen) verspreiden over het bouwterrein.
  • Als de woning(en) klaar zijn, wordt in aansluiting op het woningpeil de definitieve maaiveldhoogte bereikt.
  • U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe u hiermee om gaat. Hebt u nog grond dat u moet afvoeren van het bouwterrein? Dan betaalt u deze kosten. Er is geen opslag hiervoor in het plangebied. Grond dat u illegaal stort, wordt op uw kosten verwijderd.

Onderhoud bouwwegen

Het gebruik van de bouwwegen is voor eigen risico. Binnen bepaalde grenzen zorgt de verkoper voor het onderhoud en schoon houden van de bouwwegen. Hiervoor mogen er geen obstakels staan op de bouwwegen. Ernstige vervuiling door bijvoorbeeld grondtransport laat u meteen opruimen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor het gebruik van de bouwwegen binnen het terrein of schades door het gebruik van deze bouwwegen. Op de bouwwegen gelden de algemene verkeersregels.

De aangelegde bouwwegen worden door alle opdrachtgevers en aannemers samen gebruikt. U mag daarom bouwwegen niet deels of helemaal blokkeren. Parkeren door personeel, het inrichten van de bouwplaats en het neerzetten van materiaal op de bouwwegen of niet aan u toebehorende bouwgronden is niet toegestaan. U zorgt zelf voor voorzieningen op uw bouwperceel, zoals bijvoorbeeld de aanleg van stalen rijplaten.

U houdt de afvoer van hemelwater van de bouwwegen in stand.

Buiten de bouwverhardingen liggen kabels en leidingen. Als het nodig is, zorgt u zelf voor beschermende maatregelen. Schade aan de kabels en de leidingen betaalt u zelf.

Om het risico op ongelukken en letsel van onbevoegden op uw bouwplaats te voorkomen, laat u uw aannemer een goede afsluiting van uw bouwperceel maken. U bent ook verplicht om een verzekering af te sluiten voor  letsel en schade op en om de bouwplaats.

De verkoper zorgt voor controle en handhaving van de spelregels op de bouwplaats.

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.