Bransveen fase 2 - Vastgesteld

Bij besluit van 4 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan 'Bransveen, fase 2' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf donderdag 6 februari 2020 ligt het uitwerkingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de 2e fase van de woonwijk Bransveen in Dedemsvaart.

Het uitwerkingsplan is bedoeld om de bouw van ca. 95 woningen mogelijk te maken in het gebied.

Waar ter inzage?

Het uitwerkingsplan wordt met ingang van donderdag 6 februari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 7 februari 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken voor iedereen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg  het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het uitwerkingsplan 'Bransveen, fase 2' in Dedemsvaart. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen (nabij de Stegerensallee) zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Besluit hogere grenswaarden PDF515 KBDownload (Besluit hogere grenswaarden)

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.