Ruimtelijke Procedures

Voordat de windmolens daadwerkelijk geplaatst kunnen worden, zijn verschillende ruimtelijke procedures doorlopen. De gemeente en provincie hebben er samen voor gezorgd dat alle procedures rond het windpark op elkaar afgestemd waren.

Het bestemmingsplan en inpassingsplan voor realisatie van 10 windturbines in windpark De Veenwieken zijn inmiddels vastgesteld. De omgevingsvergunningen voor de bouw van de windturbines zijn verleend.

De gemeenteraad van Hardenberg heeft dat gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2016. Provinciale Staten van Overijssel heeft het inpassingsplan in de Statenvergadering van 28 september 2016 vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van de ontwerpplannen diverse kleine aanpassingen in de regels en in de toelichting van het bestemmingsplan/inpassingsplan aangebracht, naar aanleiding van zienswijzen die zijn ingediend. De wijzigingen zijn beschreven in de 'nota van beantwoording zienswijzen'. Deze nota is een onderdeel van het raadsbesluit en het Statenbesluit.

Behandeling beroepsschriften
De stukken hebben in het najaar van 2016 ter inzage gelegen. Belanghebbenden die tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp van de omgevingsvergunning een zienswijze hebben ingediend, konden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Tegen het bestemmingsplan/ inpassingsplan en de omgevingsvergunning zijn bij de Raad van State vijf beroepsschriften ingediend. Op 27 september was de zitting bij de Raad van State hierover. De indieners van de beroepschriften, de bevoegde gezagen (provincie Overijssel en gemeente Hardenberg) en de initiatiefnemers van Windpark De Veenwieken konden hun standpunten naar voren brengen en vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden.

Vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Hardenberg, initiatiefnemers en enkele van de indieners van de beroepschriften waren op deze zitting aanwezig. Tijdens de zitting is één van de beroepschriften door de staatsraden niet ontvankelijk verklaard, omdat de indiener op een dusdanig grote afstand woont dat hij niet meer als belanghebbende kan worden gezien.  Dat betekent dat de Raad van State dit beroepschrift niet meer behandelt.

De indieners van de beroepschriften droegen verschillende argumenten aan tijdens hun pleidooi om het windpark niet toe te staan. Daarbij ging het met name over de zorgen die zij hebben over de gevolgen van onder meer slagschaduw, geluid en veiligheid van de windmolens. Ook wilde men zeker weten dat er geen sprake is van overdraai en dat er geen grond wordt gebruikt die in eigendom is bij de buren van het project. 

De provincie, gemeente en de initiatiefnemers brachten in dat het windpark voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Hierin zijn ook normen opgenomen die ingesteld zijn om bijvoorbeeld omwonenden te beschermen tegen hinder. Hierdoor stellen de bevoegde gezagen en initiatiefnemers dat het windpark mogelijk is op deze locatie. Ook hebben zij tijdens de zitting geprobeerd zorgen bij indieners weg te nemen, bijvoorbeeld door toe te lichten welke gronden wel en niet worden gebruikt voor het windpark.

Uitspraak door Raad van State
Op woensdag 20 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de resterende vier beroepschriften ongegrond verklaard. Dat betekent dat de besluiten van provincie en gemeente in stand blijven. Daarmee zijn het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land. Tegen haar uitspraken is geen hoger beroep meer mogelijk. Dat is dus een heel belangrijke stap voor het windpark: het windpark mag nu definitief worden gebouwd. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.