Omgevingsadviesgroep

De gemeente heeft aan inwoners, grondeigenaren en belangengroepen in het gebied gevraagd om de opgave voor duurzame energie (het opwekken van 420 TJ duurzame elektriciteit met windturbines) in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo te helpen vormgeven. Hiervoor is in september 2019 een Omgevingsadviesgroep gestart.

Samenstelling

De omgevingsadviesgroep bestaat uit ongeveer 25 afgevaardigden van belangengroepen, van het bewonersplatform en van het grondeigenarenplatform. De volgende partijen/organisaties zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsadviesgroep

  • Plaatselijk Belang Gouden Ploeg
  • Plaatselijk Belang Sibculo
  • Plaatselijk Belang Bruchterveld
  • Plaatselijk Belang Bergentheim
  • Vereniging van Eigenaren Parc Moscou
  • Plaatselijk Belang Kloosterhaar
  • Realistisch Duurzaam Bergentheim
  • GrondeigenarenPlatform
  • BewonersPlatform
  • Natuur- en milieuorganisatie
Klik om te vergrotenIllustratie omgevingsadviesgroep

Bewonersplatform
Het bewonersplatform is er specifiek voor inwoners die binnen een straal van circa 1.500 meter van het zoekgebied wonen en die geen grond in eigendom hebben waarop een windmolen gebouwd kan worden. Het bewonersplatform komt iedere maand bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten wordt onder andere de vergadering van de Omgevingsadviesgroep voorbereid.

Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windparken ondersteunt het bewonersplatform en is voorzitter. Een aantal leden van het bewonersplatform wordt afgevaardigd naar de Omgevingsadviesgroep om de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen.

Grondeigenarenplatform
De grondeigenaren in het gebied waar mogelijk windmolens gebouwd kunnen worden stemmen zaken met elkaar af in het grondeigenarenplatform. In het grondeigenarenplatform zitten inwoners/grondeigenaren die eigenaar zijn van grond in het zoekgebied waarop mogelijk een windmolen gebouwd kan worden. Deze inwoners/grondeigenaren hebben daarmee een economisch belang omdat zij deze grond gebruiken, vaak voor agrarische doeleinden.

Ook dit platform komt maandelijks bij elkaar ter voorbereiding op de Omgevingsadviesgroep. Een aantal grondeigenaren vertegenwoordigt het platform in de Omgevingsadviesgroep.

Onafhankelijk voorzitter en secretaris
De Omgevingsadviesgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter: Jaap Jepma. Onafhankelijk secretaris Inge Hakkers-Bakker zorgt voor de verslaglegging en administratieve ondersteuning.

De opdracht aan de OAG

De gemeente Hardenberg heeft de Omgevingsadviesgroep gevraagd om de volgende opgave uit te werken en hiervoor scenario's te maken.
Binnen het zoekgebied van Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo wordt uiterlijk in 2030 jaarlijks 420 Terajoule (TJ) (dit is gelijk aan 116.667 MWh) elektriciteit opgewekt met behulp van windturbines.
Dit draagt daarmee bij aan de ambitie van de gemeente Hardenberg om uiterlijk in 2030 tussen de 900 en 1.000 TJ aan duurzame elektriciteit op te wekken.

Het gaat in de basis om het opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines en dus niet om andere vormen van duurzame energie, zoals warmte. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor andere manieren van het opwekken van duurzame elektriciteit dan met windenergie, als inwoners van het gebied zich hierin kunnen vinden. De ruimte is echter beperkt, vanwege de omvang van de opgave. Om 420 TJ aan duurzame elektriciteit in het gebied op te wekken zijn hoe dan ook meerdere windturbines nodig.

Scenario's

In een scenario staat op welke manier en waar in het gebied duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en hoeveel dat oplevert.

In een scenario staat ook hoe de inkomsten van bijvoorbeeld windmolens verdeeld kunnen worden en hoe inwoners van het gebied hiervan kunnen profiteren. En wie bouwt de eventuele windmolens? Is dat een marktpartij of wordt hiervoor een lokale energiecoöperatie opgericht? Over deze onderwerpen en vragen buigt de omgevingsadviesgroep zich.

Voor het maken van scenario’s is een werkwijze afgesproken. Alle deelnemers aan de OAG kunnen inhoud voor een scenario of een compleet scenario aandragen. De scenario’s worden door deskundigen en enkele vertegenwoordigers van de OAG uitgewerkt en geanonimiseerd voorgelegd aan de OAG. Zo voorkomen we dat een scenario op voorhand ‘van de bewoners’ of ‘van de grondeigenaren’ is. De voorzitter van de OAG en de begeleiders van het bewonersplatform en het grondeigenarenplatform zien erop toe de scenario’s onderling vergelijkbaar zijn. De OAG bespreekt de scenario’s en weegt de scenario’s af om te komen tot één of meerdere voorkeursscenario’s die aan de gemeente worden aangeboden.

Tussenevaluatie van het proces van de OAG

De periode waarin het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was om bij elkaar te komen is benut om het proces van de OAG tegen het licht te houden. Hieruit is gebleken dat verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot de werkwijze en samenstelling van de OAG, het grondeigenarenplatform en het bewonersplatform. Ook is gevraagd om meer duidelijkheid over de opdracht. Verder is een werkwijze voor het maken scenario’s afgesproken. De verbeterpunten zijn met ingang van september 2020 doorgevoerd. 

Het initiatief voor een windpark in Wielen (D) in relatie tot gebied Kloosterhaar-Oost

Op de grens met Duitsland speelt de ontwikkeling van een windpark in het gebied Balderhaar-Moor in de Duitse gemeente Wielen. De mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijk windpark langs de grens zijn eind 2019 door ambtenaren globaal verkend. Ook is deze ontwikkeling toen besproken in de Omgevingsadviesgroep. Bij het vaststellen van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 op 10 maart jl. heeft de gemeenteraad echter besloten dat dit zoekgebied Kloosterhaar-Oost ‘in een separaat omgevingsproces wordt meegenomen nadat de OAG scenario’s aan de raad heeft aangeboden en de raad daarover heeft besloten’. Het Duitse initiatief en het gebied Kloosterhaar-Oost wordt daarom niet meegenomen bij het maken van scenario’s voor het gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo.

Hoe gaat het verder?

De bijeenkomsten van de OAG, het grondeigenarenplatform en het bewonersplatform zijn in september 2020 hervat. De rest van 2020 wordt gebruikt voor het uitwerken van scenario’s. Naar verwachting zijn de scenario’s in het voorjaar 2021 klaar om aan de gemeente te worden voorgelegd.

Het college van B&W doet op basis van dat advies een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt een besluit of het project wel of niet doorgaat: het zogenaamde ‘go’ of ‘no-go’ moment.

Verslagen van de Omgevingsadviesgroep

Weten wat er besproken is in de Omgevingsadviesgroep? Lees hieronder de verslagen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

De omgevingsadviesgroep houdt inwoners van het gebied op de hoogte met een nieuwsbrief. Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.