Buitengebied van Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk

Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 jo. 5 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden in het buitengebied van Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk. 

Aanwijzing op basis van artikel 2 juncto 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van Hardenberg op 21 december 2021 op grond van het bepaalde in artikel 2 juncto 5 van de Wvg heeft besloten om gronden, gelegen in het buitengebied van Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Bedoelde gronden zijn gelegen in het buitengebied van Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk,  zoals vermeld op de bij het besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale kaart en perceellijst. Deze gronden zijn thans in gebruik conform de vigerende overwegend agrarische bestemming. De (niet-agrarische) toegedachte bestemming is wonen met daarbij behorende functies waaronder infrastructuur en groen en wijkt derhalve af van het huidige gebruik. Deze toegedachte bestemmingen zullen eerst nader worden uitgewerkt in een structuurvisie (omgevingsvisie onder de Omgevingswet) en vervolgens in een bestemmingsplan (omgevingsplan onder de Omgevingswet). 

Gevolgen

Het besluit van de raad betreft de bestendiging van het voorkeursrecht door (voorlopige) aanwijzing door het college bij besluit van 28 september 2021. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad; te weten op 23 december 2021. Het besluit van de raad heeft tot gevolg dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de onroerende zaken binnen het aangewezen gebied, wanneer zij hun recht op de onroerende zaak willen vervreemden, dat recht eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en rechthebbenden ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage legging

Het besluit van de raad d.d. 21 december 2021 ligt samen met het raadsvoorstel en de bijbehorende en daarvan onderdeel uitmakende kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen gronden, de grootte, alsmede de naam van de eigenaren en beperkt gerechtigden met ingang van 23 december 2021  gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Hardenberg.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, vanaf 23 december 2021 en eindigende op 3 februari 2022 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Hardenberg. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Hardenberg (Postbus 500, 7770 BA Hardenberg).

Indien een belanghebbende reeds bezwaar heeft gemaakt tegen het collegebesluit van 28 september 2021 tot voorlopige aanwijzing en dit bezwaar nog in behandeling is, wordt dit bezwaar, op grond van artikel 6 lid 3 Wvg, mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. 

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de heer Hendrik Abbing of mevrouw Resi Engwegen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 14 0523.

Hardenberg, 23 december 2021
Burgemeester en wethouders van Hardenberg

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.