Winterbed Vecht - Kennisgeving

1. Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders geven kennis van het feit dat zij het voornemen hebben om een bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen' op te stellen (artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het winterbed van de Vecht ter plaatse van Rheezermaten en Diffelen en is bedoeld om natuur te realiseren en het waterbergend vermogen van de Vecht te vergroten. De locatie Diffelen betreft enkele percelen van westen van camping De Rolle aan de Grote Esweg. Deze percelen maken onderdeel uit van voorgenomen maatregelen voor het winterbed van de Vecht in het deelgebied Karshoek-Stegeren in de gemeente Ommen.

2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Burgemeester en wethouders geven verder kennis van het feit dat zij het voornemen hebben om milieueffectrapporten (MER) op te stellen voor maatregelen in het winterbed van de Vecht, teneinde natuur te realiseren en het waterbergend vermogen van de Vecht te vergroten (artikel 7.9 van de Wet milieubeheer).

De milieueffectrapporten worden opgesteld ten behoeve van besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening en de Ontgrondingenwet. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen.

Voorafgaand aan het opstellen van een milieueffectrapport wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde 'voorfase voor het MER' en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Verplichte en onverplichte adviseurs worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan.

Over de NRD kunnen zienswijzen worden ingediend. Indieners van een zienswijze krijgen een ontvangstbevestiging. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in het milieueffectrapport van Rheezermaten of van Karshoek-Stegeren (Diffelen).

De Commissie m.e.r. wordt niet gevraagd advies uit te brengen over de NRD’s. Nadat de milieueffectrapporten zijn opgesteld worden deze voorgelegd aan de Commissie m.e.r. ter advisering.
De milieueffectrapporten worden te zijner tijd ter inzage gelegd gelijk met het ontwerpbestemmingsplan.

Ruimte voor de Vecht
De werkzaamheden in het deelgebied Rheezermaten en het subdeelgebied Diffelen worden uitgevoerd in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht. Binnen dit programma worden tevens doelen gerealiseerd voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Als de maatregelen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het bestemmingsplan 'Buitengebied, winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen'.

Waar ter inzage?
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage vanaf donderdag 26 april 2018 gedurende zes weken. De laatste dag van de termijn is woensdag 6 juni 2018. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is te raadplegen:

  • Digitaal via onderstaand document.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.
  • Op papier als inkijkexemplaar op het provinciehuis van Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.