Elfde Wijk 7c - Vastgesteld

Bij besluit van 23 juni 2015, nr. 1460719, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, Elfde Wijk 7c Dedemsvaart vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen staan aangegeven in het vaststellingsbesluit en betreft een verduidelijking van een wijzigingsbevoegdheid. Op 23 juni 2015 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de beschikking Omgevingsvergunning Elfde Wijk 7c te Dedemsvaart verleend.

Vanaf woensdag 15 juli 2015 ligt het bestemmingsplan Buitengebied, Elfde Wijk 7c Dedemsvaart met Milieueffectrapportage met vaststellingsbesluit en de beschikking omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan, de milieu heeft betrekking op het perceel Elfde Wijk 7c in Dedemsvaart en maakt een melkveehouderij op deze locatie mogelijk.

Milieueffectrapportage
In de m.e.r. worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. De m.e.r. maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijlagen waaronder de m.e.r. wordt met ingang van woensdag 15 juli 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De beschikking Omgevingsvergunning wordt met ingang van woensdag 15 juli 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 4 maart 2014 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor dit project. Deze regeling maakt  het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.
Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep
Het besluit is gecoördineerd vastgesteld. Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wro worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Vanaf donderdag 16 juli 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit en verleende beschikking worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit en de beschikking tot het verlenen ven de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.