Peppelweg - Vastgesteld

Bij besluit van 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Peppelweg ong Rheeze' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan
Vanaf woensdag 20 juli 2016 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Peppelweg ong Rheeze met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een agrarisch perceel aan de Peppelweg in Rheeze en maakt de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Rheezerweg 58 op deze locatie mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  20 juli 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Omgevingsvergunning
De beschikking Omgevingsvergunning wordt met ingang van woensdag 20 juli 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Het besluit is gecoördineerd vastgesteld. Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wro worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Vanaf donderdag 21 juli 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en verleende beschikking worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit en de beschikking tot het verlenen van de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.