Elfde Wijk 13a - Vastgesteld

Bij besluit van 18 september 2012, documentkenmerk 337699, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Elfde Wijk 13a Heemserveen vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

1. Aanpassing van de verbeelding, waarbij de functionele aanduiding 'intensieve veehouderij' op het gehele bestemmingsvlak komt te liggen;
2. Aanpassing van artikel 3.1, onder b, waarbij ten opzicht van het ontwerpplan lid 2 is komen te vervallen en lid b is komen te luiden als volgt: intensieve veehouderij, met dien verstande dat het bedrijf uitsluitend legkippen mag houden waarbij het aantal legkippen, zoals ook ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal legkippen' op de verbeelding is aangegeven, niet meer mag bedragen dan 89.000.

Vanaf donderdag 4 oktober 2012 ligt het bestemmingsplan  met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op  de percelen Elfde Wijk 13 en 13a te Heemserveen.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 4 oktober 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 5 oktober 2012 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.  Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.