Rheezerweg 84a - Vastgesteld

Bij besluit van 2 juli 2013, nr.551128, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 84a Diffelen' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • De situering van de parkeerplaatsen als aangegeven op het erfinrichtingsplan dat als aparte bijlage samen met het ontwerpplan ter visie heeft gelegen.
  • Uit oogpunt van verkeersveiligheid zijn de 4 oorspronkelijk aan de straatzijde ingetekende parkeerplaatsen komen te vervallen en verplaatst naar de zijkant van het restaurant. De aan de voorzijde aanwezige fietsenstalling is opnieuw ingetekend ter plaatse van de vervallen parkeerplaatsen.
  • Uit oogpunt van rechtszekerheid is het gewijzigde erfinrichtingsplan thans als bijlage 1 van de regels opgenomen aangezien in de regels rechtstreeks naar het erfinrichtingsplan wordt verwezen.

De wijziging van het erfinrichtingsplan is planologisch door vertaald naar de verbeelding. Op de verbeelding is de functieaanduiding 'parkeerterrein' aangepast, in die zin dat deze aanduiding is vervallen aan de voorzijde van het restaurant, tussen het restaurant en de Rheezerweg.

Vanaf donderdag 11 juli 2013 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 84a Diffelen' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een hotel op het perceel Rheezerweg 84a te Diffelen  (Boerderij-Restaurant 'De Gloepe').

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 11 juli 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 12 juli 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.