Rheezerweg 123 - Vastgesteld

Bij besluit van 17 december 2013, nr 583643, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, camping de Klashorst Rheezerweg 123 Diffelen' vastgesteld. Vanaf woensdag 19 februari 2014 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, camping de Klashorst Rheezerweg 123 Diffelen' met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de camping aan de Rheezerweg 123 te Diffelen en is bedoeld om de uitbreiding van de camping mogelijk te maken.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op het wijzigen van het ruimtelijk kwaliteitsplan dat onderdeel vormt van de regels. Verder zijn in de bestemming 'agrarisch met waarden' de extensieve recreatiemogelijkheden verwijderd. In de verbeelding is de bestemming 'groen' aangepast vanwege het feit dat Provinciale Staten van Overijssel hebben besloten om bosstroken niet langer als EHS aan te duiden.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 19 februari 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via de digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 20 februari 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.