Verlengde Elfde Wijk 8 - Vastgesteld

Bij besluit van 2 september 2014, nr. 1062872, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf woensdag 10 september ligt het bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart, met de opgestelde milieueffectrapportage (gecombineerde plan-m.e.r. en project-m.e.r.) met vaststellingsbesluit en de beschikking omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 22 oktober 2014.

Het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de omgevingsvergunning hebben betrekking op het perceel Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart en maakt de uitbreiding van een bestaande vleeskuikenhouderij mogelijk.

Milieueffectrapportage
In de m.e.r. worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. De m.e.r. maakt onderdeel uit van zowel de Omgevingsvergunning als het bestemmingsplan. 


Ter inzage legging
Het bestemmingsplan met bijlagen waaronder de m.e.r. wordt met ingang van woensdag 10 september 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De beschikking Omgevingsvergunning wordt met ingang van woensdag 10 september 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2013 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor dit project. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de coördinatieregeling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is er ook sprake van de wettelijke coördinatieplicht met de Waterwetvergunning. De omgevingsvergunning en Waterwetvergunning zijn procedureel inhoudelijk op elkaar afgestemd en zijn verleend op 2 september 2014. Bekendmaking van de besluiten vindt gelijktijdig plaats. Voor de Waterwetvergunning wordt verwezen naar de bekendmaking van de provincie Overijssel hierover.

Beroep
Het besluit is gecoördineerd vastgesteld. Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wro worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt.
Vanaf donderdag 11 september 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en verleende beschikking worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit en de beschikking tot het verlenen van de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.