De Veenwieken - Vastgesteld

Bij besluit van 26 september 2016, nr. 1991402, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Windpark De Veenwieken' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten diverse kleine aanpassingen in de regels en in de toelichting.

De wijzigingen zijn beschreven in de 'nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning windpark De Veenwieken' welke onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal en de gemeentegrens Ommen/Hardenberg en voorziet in de realisatie van vijf windturbines met een maximale tiphoogte van 149,99 meter.

Omgevingsvergunning
Bij besluit van 29 september 2016 hebben burgemeester en wethouder een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van zes windturbines, waarvan er twee gerealiseerd worden op grondgebied van de gemeente Ommen en vier op grondgebied van de gemeente Hardenberg.

De ruimtelijke inpassing en vergunning voorbereiding voor het windpark van De Wieken BV heeft plaatsgevonden in samenwerking met de ontwikkeling van vier windturbines door Raedthuys Windenergie BV. De aanvraag van Raedthuys Windenergie BV (één turbine op grondgebied van de gemeente Hardenberg en drie op grondgebied van de gemeente Ommen) is verleend door de provincie Overijssel.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Terinzagelegging
Vanaf donderdag 13 oktober 2016 worden het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en alle bijbehorende stukken en de omgevingsvergunning op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis Ommen aan de Chevallereaustraat 2 in Ommen, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg en bij de receptie van het provinciehuis Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
  • Via de documenten op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.


Vanaf vrijdag 14 oktober 2016 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende dient in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.