De Veenwieken - Ontwerp

Vanaf donderdag 9 juni 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Windpark De Veenwieken', met de opgestelde milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 20 juli 2016.

Coördinatieverordening
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal en de gemeentegrens Ommen/Hardenberg en voorziet in de realisatie van 5 windturbines met een maximale tiphoogte van 149,99 meter.

Beeldkwaliteitsplan
Bij het bestemmingsplan hoort een beeldkwaliteitsplan welke criteria bevat voor de toetsing van het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Het ontwerp van dit beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage.

Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage heeft betrekking op het gehele windpark De Veenwieken (ook 5 windturbines op het grondgebied van de gemeente Ommen). In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is. Wat betreft de milieueffectrapportage is de commissie voor de milieueffectrapportage geconsulteerd.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag van De Wieken B.V. voor de realisatie van zes windturbines, waarvan er twee gerealiseerd worden op grondgebied van de gemeente Ommen en vier op grondgebied van de gemeente Hardenberg. De ruimtelijke inpassing en vergunning voorbereiding voor het windpark van De Wieken BV vindt plaats in samenwerking met de ontwikkeling van vier windturbines door Raedthuys Windenergie BV. De aanvraag van Raedthuys Windenergie BV (één op grondgebied van Hardenberg en drie op grondgebied van Ommen) is ingediend bij de provincie Overijssel.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met het beeldkwaliteitsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met ingang van donderdag 9 juni 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen aan de Chevalleraustraat 2 in Ommen, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg en bij de receptie van het provinciehuis Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over het bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

  • Digitaal: door middel van het digitale reactieformulier.
  • Schriftelijk: via een brief aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan/MER Windpark De Veenwieken'.
  • Mondeling: na een afspraak bij de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Crisis- en herstelwet
Wij wijzen u erop dat op de te zijner tijd te nemen besluiten  de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.