De Veenwieken - Inspraak

Vanaf woensdag 25 november 2015 ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Windpark De Veenwieken' met de opgestelde milieueffectrapportage gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 5 januari 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal en de gemeentegrens Ommen/Hardenberg en voorziet in de realisatie van 5 windturbines met een maximale tiphoogte tot 150 meter. Dat houdt in dat de maximale ashoogte 100 meter zal zijn.

Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage heeft betrekking op het gehele windpark De Veenwieken (ook 5 windturbines op het grondgebied van de gemeente Ommen). In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken.

Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is. Wat betreft de milieueffectrapportage zal de commissie voor de milieueffectrapportage en de partijen die eerder een advies hebben verstrekt worden geconsulteerd.

Waar in te zien?
Het bestemmingsplan en het milieueffectrapport worden met ingang van woensdag 25 november 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Te zijner tijd zal, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.

Visualisaties (PDF, 5,5 MB)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.