Luggersweg - Vastgesteld

Bij besluit van 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Luggersweg ong Collendoorn' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en een aangenomen motie en amendement, verwezen wordt naar het vaststellingsbesluit met bijlagen (waaronder het zienswijzenverslag).

Vanaf woensdag 26 juli 2017 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de zandwinplas gelegen op de hoek Allemansweg en Luggersweg en is bedoeld om het terrein een passende vervolgfunctie te geven na beëindiging van de zandwinning. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 26 juli 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 27 juli 2017 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.