Ommerkanaal 12 en 12a - Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Hardenberg geven, op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart' is voorbereid.

Het bestemmingsplan maakt, met toepassing van Rood voor Rood, de sloop en nieuwbouw van de bestaande woning en de bouw van één compensatiewoning mogelijk op genoemde percelen. Alle landschapontsierende gebouwen op het perceel Ommerkanaal 12 Dedemsvaart worden gesloopt.

Om te voldoen aan voldoende sloopmeters wordt op het perceel Grote Kattendijk 6 te Bruchterveld ook een voormalige pluimveestal gesloopt. Op beide percelen wordt de ruimtelijke kwaliteit middels de uitvoering van een erfinrichtingsplan verbeterd.

Vanaf donderdag 6 augustus 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 16 september 2020.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 6 augustus 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00352-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 6 augustus 2020 gedurende zes weken voor eenieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) een ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12 A Dedemsvaart' waarin, met toepassing van Rood voor Rood, de sloop en nieuwbouw van de bestaande woning en de bouw van één compensatiewoning mogelijk wordt gemaakt op genoemde percelen.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Ommerkanaal ter plaatse van de westgevel van te realiseren woningen 52 dB en 51 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt niet overschreden. Met het vaststellen van de benodigde hogere waarden en het nemen van gevelmaatregelen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0523.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.