Langewijk 135 - Vastgesteld

Bij besluit van 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart’ gewijzigd vastgesteld. Er zijn zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. De beantwoording van de zienswijzen en de vastgestelde wijzigingen van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn opgenomen in het zienswijzenverslag zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Langewijk 135 in Dedemsvaart  en het naastgelegen terrein en maakt de uitbreiding van een pluimveeslachterij mogelijk. De pluimveeslachterij wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden door de productiecapaciteit te verhogen en een verpakkingslijn te realiseren. Omdat de uitbreiding de pluimveeslachterij MER-beoordelingsplichtig is, is het bestemmingsplan Plan-MERplichtig.

Bij besluit van 30 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een omgevingsverguning verleend (bouwen en milieu) voor vergroting van de productiecapaciteit van 225.000 kippen per dag naar 360.000 kippen per dag.

Vanaf donderdag 15 april 2021 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met milieueffectrapportage en de verleende omgevingsvergunning gecoördineerd ter inzage gedurende zes weken voor het instellen van beroep.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 15 april 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00267-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is alleen op papier in te zien. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0523.

Wie kunnen beroep instellen?

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over één van de ontwerpbesluiten.

Wanneer kan beroep worden ingesteld?

In de periode van vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 27 mei 2021.

Hoe kan beroep worden ingesteld?

Zie https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/:

  • Door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vermeld uw naam, adres en contactgegevens, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U stuurt een kopie van het besluit mee met het beroepschrift. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Door een fax te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Vermeld uw naam, adres en contactgegevens, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U ondertekent het beroepschrift voordat u het faxt naar 070 - 365 13 80. U stuurt een kopie van het besluit mee. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
  • Via het Digitaal loket op de website van de Raad van State; dit is alleen mogelijk voor burgers die beschikken over een DigiD. In het Digitaal Loket kunt u bijlagen uploaden. Let op: beroep instellen per e-mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dezelfde wijze als beroep. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.