Langewijk 135 - Inspraak

Vanaf woensdag 29 juni 2016 ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan 'Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 9 augustus 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Langewijk 135 in Dedemsvaart (locatie Plukon) en het naastgelegen perceel (voormalig Wehkampterrein) en maakt de uitbreiding van Plukon mogelijk.  
Pluimveeslachterij Plukon wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden door de productiecapaciteit te verhogen en een verpakkingslijn te realiseren.

Omdat voor de uitbreiding van Plukon een m.e.r.-beoordeling verplicht is, is het bestemmingsplan (plan)m.e.r.-plichtig. Er is een voorontwerpbestemmingsplan en een notitie Reikwijdte en Detailniveau van de (plan)m.e.r. opgesteld. In de notitie R&D is benoemd wat zal worden onderzocht in de (plan)m.e.r.

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 3 juni 2016 is voor de uitbreiding van Plukon aan de Langewijk 135 in Dedemsvaart een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend. Een aanmeldnotitie is noodzakelijk, omdat voorafgaand aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, voor het uitbreiden van Plukon bekend moet zijn of er een (project)m.e.r.-rapport opgesteld moet worden of dat kan worden volstaan met een m.e.r.-beoordeling voor de Omgevingsvergunning en een (plan)m.e.r. behorende bij het bestemmingsplan.

Plukon wil de productie verhogen naar het verwerken van 360.000 kippen per dag. De uitbreiding van een installatie bestemd voor het slachten van dieren, is op grond van het Besluit m.e.r. (D39.1) m.e.r.-beoordelingsplichtig in de gevallen dat de activiteit betrekking heeft op een productiecapaciteit van 25.000 ton vlees per jaar of meer.De uitbreidingsplannen van Plukon komt overeen met een totale productiecapaciteit van 190.944 ton vlees per jaar. Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 21 juni 2016 besloten dat door
Pluimveeslachterij Plukon geen milieueffectrapportage (project m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling

Het besluit, de aanmeldnotitie en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu.

Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (plan)m.e.r., wat samen met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wordt omschreven welke specifieke milieueffecten het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Plukon met zich mee kan brengen moeten worden onderzocht in het (plan)m.e.r.

In het (plan)m.e.r. wordt vervolgens de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken.

Tijdens de inzagetermijn van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (plan)m.e.r. en het voorontwerpbestemmingsplan worden diverse instanties en overlegpartners om advies gevraagd over de inhoud van het Milieueffectrapport behorende bij het bestemmingsplan.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan en Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de (plan)m.e.r. wordt met ingang van woensdag 29 juni 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier uitsluitend op afspraak bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.