Herziening regels - Vastgesteld

Bij besluit van 26 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, herziening regels' vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal aanpassingen van de planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg', oorspronkelijk vastgesteld op 1 oktober 2013 en gewijzigd vastgesteld op 2 december 2014. Het gaat om een herziening van onderdelen waarbij geen sprake is van het (opnieuw) leggen of veranderen van bestemmingen.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen hebben  betrekking op de bouwregels van de woonbestemmingen, voor zover het gaat om bestaande gebouwen met een van deze bouwregels afwijkende situering, goothoogte, nokhoogte en dakhelling.

Vanaf woensdag 2 november ligt het bestemmingsplan met bijbehorend vaststellingsbesluit ter inzage.
Het bestemmingsplan wordt op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten
  • Op papier uitsluitend op afspraak bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 3 november 2016 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.